сряда, 28 април 2010 г.

I would like to express our support to your request that cyanide in mining should be banned.

Honourable MEP János ÁDER and MEP László TOKÉS,

On behalf of EAA and EFTTA I would like to express our support to your
request that cyanide in mining should be banned.

- Our logos attached.
- Some text about our organisations copied in below.


Sincerely yours,


Jan Kappel,
Secretary General EAA, the European Anglers Alliance, and
EFTTA lobbyist

About EAA:
The EAA was launched in Brussels in 1994. The EAA's mission is among other
things to safeguard the fish stocks and fisheries of Europe and to protect
the interests of all those who fish with rod and line for recreational
purposes - 25 million people in Europe - and to improve the aquatic
environment. All EAA objectives here:
http://www.eaa-europe.eu/index.php?id=16 EAA has 13 member organisations
plus two applicant organisations from 14 European nations with ca. 3
million affiliated members. EAA is networking with angling organisations
from all over Europe and globally. EAA is dealing with both sea water and
fresh water issues. EAA sits in a number of advisory bodies with regards
to EU's fisheries and environment policy shaping. EAA has a permanent
office in Brussels next to the European Parliament. EAA homepage:
www.eaa-europe.eu


About EFTTA:
EFTTA, the European Fishing Tackle Trade Association is a Trade
Association for Manufacturers and Wholesalers of sportfishing equipment.
EFTTA members can exhibit at EFTTEX, the leading international Fishing
Tackle Trade Exhibition. Membership is open to Manufacturers, Wholesalers,
Agents and Press in the tackle industry. EFTTA was established in London
in 1981, as an international, independent association to serve the
European fishing tackle trade by campaigning to promote sportfishing,
environmental issues and international business. EFTTA is registered as an
official lobbying association in Brussels. EFTTA website: www.eftta.com

До Българските представители в Европейския парламент

Информационен и учебен център по екология

София 1421, ул. Цанко Церковски, 67, вх. В, ет. 2, ап. 3, тел./факс 8669047, e-mail: ceie@ceie.org28/04/2010До


Българските представители в

Европейския парламент

Уважаеми дами и господа,


След дебата по забрана на цианидните технологии в минната индустрия проведен на 21.04.2010 и изслушвайки аргументите които бяха изложени там, бихме желали да Ви обърнем внимание на следните доводи:


1. Основния аргумент изложен от представителя на Комисията както и от Членове на Парламента бе, че обща забрана на цианидните технологии в минната индустрия не е нужен защото чрез настоящото законодателство (напр. Директива за минните отпадъци и Директива за ОВОС) и упражняването на строг контрол е осигурена необходимата защита на здравето на хората и на околната среда.За съжаление, въпреки че този аргумент звучи много добре като политическо послание, практиката на която сме свидетели при одобрението на инвестиционни намерения за въвеждане на цианидно извличане на злато в България и Румъния показва точно обратното.


Докладите по оценка на въздействието върху околната среда на двата проекта с цианиди в Челопеч и Кърджали, както и издадените в последствие разрешения от отговорните институции, Министерство на околната среда и Министерство на здравеопазването страдат от сериозни недостатъци и дори закононарушения.


Проекта в Челопеч


След наше обжалване на 15.04.2010 последна инстанция на Върховен административен съд с Решение № 4985 отмени разрешителното на „Челопеч майнинг” ЕАД, потвърждавайки незаконно съобразността му и върна Доклада по ОВОС за преработване със следните аргументи:


* При одобрението на инвестиционното намерение не бяха отчетени актуалните данни за състоянието на околната среда в един тежко замърсен от минната индустрия регион;
* Отнето е правото на заинтересованата общественост да се произнесе по инвестиционното намерение чрез липсата на достатъчни по обхват обществени обсъждания;
* Експертите в институциите неправилно са определили технологията като най-добра налична техника тъй като предложената не е прилагана в промишлен вариант.

Освен доводите отчетени от съда има и други сериозни пропуски:


* Липса на транспортен план за цианидите като неразделна част от Доклада по ОВОС, лишавайки по този начин заинтересованата общественост от законовата възможност за промяна или отхвърлянето му;
* Както самата инсталация, така и хвостохранилището за цианиди са планирани в близост до населени места нарушавайки задължителните хигиенно защитни зони според Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването. Тези зони бяха намалени до необходимия за инвеститора размер от служители на Министерство на здравеопазването в конфликт на интереси.Описаните дефекти представляват директно нарушение на българските Закон за опазване на околната среда и Наредба за оценка на въздействието върху околната среда, както и на европейските Директива за ОВОС и Директива за минните отпадъци.


Проект Кърджали


Разрешителното за цианидна инсталация на Горубсо Кърджали АД бе издадено дори и с по-сериозни нарушения:


* Въпреки че гр. Кърджали е определен като „гореща екологична точка” със силно замърсяване на въздух и почви от минните и преработвателни предприятия, отново хигиенно защитните зони бяха намалени като най-близката жилищна сграда до планираната инсталация със цианиди е разположена на около 300 м.;
* Отново Транспортния план за цианидите не присъства в Доклада по ОВОС;
* Хвостохранилището също не е разглеждано от Доклада, като компанията смята да го използва без да го пригоди към изискванията на Директива за минните отпадъци и българският закон за подземните богатства
* Компанията изгради незаконно инсталацията за цианиди без необходимите разрешителни. Национална дирекция строителен контрол разпореди разглобяването й, компанията обжалва, загуби делото, но инсталацията не бе премахната. Вместо това Министерство на околната среда издаде разрешително в чийто текст присъстват препоръки за етапа на строителство на съоръжението, легализирайки едно престъпление!Следващото заседание на ВАС по жалба на Община Кърджали и граждански организации срещу одобрението на инвестиционното намерение е насрочено след седмица, на 05.06.2010.


Въпреки че относно гореизброеното бяха информирани нееднократно всички отговорни български институции, тези два проекта получиха разрешителните си в разрез със съществуващото българско и европейско законодателство.


Тези примери ни дават допълнителна увереност, че решението се намира в национална (както в Чехия и Унгария) или общоевропейска забрана за използването на тази високорискова технология осигурявайки по този начин защитата на здравето на гражданите и околната среда.
2. На дебата бе изложен довода, че в минната индустрия се използват 18% от цианидите и обсъжданата забрана няма да доведе до значително намаление на употребата им.За извличането на злато се използва най-вече натриев цианид което е едно от най-токсичните му съединения. Минната индустрия използва около 75% от общото произведено количество натриев цианид. Сравнението с фармацевтични и други индустрии е неподходящо тъй като при тях не се налага депонирането на цианид на открити пространства след използването му както е при хвостохранилищата (аварията в Байа Маре, Румъния), нито биват транспортирани по планински пътища с лошо качество (аварията в Кумтор, Киргизстан) където обикновено се намират мините.


3. Забрана на европейско ниво е необходима поради общата речна мрежа която не познава държавните граници. Урокът от Байа Маре показа съвсем ясно, че замърсяването и неговото предотвратяване е от общ интерес. Достатъчно е наличието само на едно слабо звено (в случая противозаконните разрешителни издадени от Министерство на околната среда) което да доведе до екологично бедствие и прахосването на огромни суми пари на данъкоплатците за ликвидиране на последствията.За пореден път подчертавам, че ние не сме против златодобива и златодобивните компании. Нашето желание е тези компании да инвестират относително малка част от печалбата си в проучване и прилагане на технологии за добив които носят по-малък риск за здравето на хората и околната среда прилагайки Принципа на предпазливостта заложен в чл. 174 (2) от Договора на ЕО и доказвайки на практика социалната си и екологична отговорност.


Надявам се, че тази подробна информация която бе само отбелязана в предходното писмо, ще Ви даде допълнителни аргументи и сигурност относно необходимостта от забраната на цианидните технологии в минната промишленост.


При интерес от Ваша страна съм готов да изпратя допълнителна информация по аргументите против цианидните технологии или лични срещи в България в удобно за Вас време.
С уважение и най-добри пожелания за ползотворна работаДаниел Попов

Коалиция „България без цианиди”
За контакти:


Ел. поща: dpopov@ceie.org

Моб. тел: +359 886 818 794

“АЕЦ “БЕЛЕНЕ” Изследвания и становище на Българската академия на науките“

През 1990г. Великото Народно Събрание възлага на БАН проучване на целесъобразността от АЕЦ Белене. В проучването се включват 85 учени от академията, които се подписват с имената си под документа от 400 страници “АЕЦ “БЕЛЕНЕ” Изследвания и становище на Българската академия на науките“. Ето и някои от заключенията на БАН:

- сеизмичната опасност на площадката надвишава Максималното Разчетено Земетресение(МРЗ) за реактор тип ВВЕР-1000 от 8-а степен по Рихтер. Това означава че Геологическият Институт към БАН не гарантира по никакъв начин сеизмичната осигуреност на централата.

- високото ниво на подземните води представлява опасност от радиоактивно замърсяване на реки и водоизточници. Световният опит в изграждане на АЕЦ изисква водното ниво да е на 3 метра под най-ниската точка на централата.

- в 30-километровата зона около площадката има население от няколко стотин хиляди души, на Българска и Румънска територия. Това налага в аварийните планове да се включат и румънските градове в региона. „В този смисъл площадката за строеж на АЕЦ “Белене” е избрана неудачно.“

- не на последно място стой въпросът с отработеното гориво от Белене. Никой не споменава факта че руската Дума гласува закон, според който Русия след 2020 г. няма да приема отработено гориво от чужди страни.

3. Изборът на руска технология е, меко казано, неудачен. Търгът беше спечелен от руската фирма, при условие, че ще се използва построеното и доставено оборудване от 80-те години. Оказа се обаче че старият бетон е неизползваем и всичко трябва да се разруши до основи. В процеса бяха потрошени почти милиард лева, за да се стигне до днешното положение на строеж на зелена поляна. Освен това руската технология е от 70-те години, не е надеждна и изисква пълно спиране и декомпресиране на реактора при зареждане с гориво. За сравнение румънската централа в Черна Вода разполага с канадски реактори още от 1990г, които работят с естествен (необогатен уран) и се презареждат в движение. На този фон човек осъзнава че България купува парен локомотив на цената на космически кораб. Освен това канадската технология позволява да се използва български естествен уран, без скъпоструващо обогатяване в руските центрофуги.

вторник, 27 април 2010 г.

Достойнството на позицията изчезва

Мария Неделчева (PPE ). - Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, използването на цианиди в добивната промишленост очевидно е въпрос, който не оставя никого безразличен. Познаваме законовите мерки, които Европейският съюз е предприел. Те имат ясно послание – да продължим да гарантираме високо ниво на защита на здравето на човека и на околната среда чрез подходящи средства, структури, механизми на контрол и системи на управление. Да продължаваме да активираме общественото мнение в Европа е част от нашата мисия. Но когато това става чрез игра със страховете на хората и използване на екологичната карта в защита на друг тип интереси, достойнството на позицията изчезва.

Според доклад на SRE Consulting, по-голямата част от цианидите, които понастоящем се употребяват в промишлен мащаб, се използват за целите на химическата промишленост и повърхностна обработка на метали. Това означава, че дори да ги забраним за употреба при добива на злато – те ще продължат да се използват за други цели и нашата забрана няма да доведе до значително намаляване на употребата им като цяло. Аз абсолютно подкрепям задължителната необходимост от оценка за въздействието върху околната среда, както и упражняването на предварителен и последващ контрол както от страна на операторите, така и от страна на контролните органи в нашите държави.

В момента в моята родина – България, няма изрична забрана за употреба на цианиди при добив на злато. В този случай, използването на други технологии, и то във време на криза, не е с доказанo по-голяма ефективност. Това не значи да правим компромиси, а да послушаме гласа на разума и да не се поддаваме на крайности. Защото пътят от едната група на отрицателите към групата на хората с друго виждане минава през Вас – това е мост, който, призовавам Ви, не трябва да изгаряме.

Наглост в действие

Кликнете заглавието за да видите източника на тази наглост

"""
За целта предлагаме:
- Да отпадне от текстовете на закона понятието дънно тралиране и драгиране и да се посочат одобрени уреди, като се определят и заложат с определени параметри, конструкция и начин на използване.
- Да се даде ясно определение на влачещ уред за ловене на дънни обитатели;
- Специализираният улов на рапани да се извършва с “Бийм трал” с конструкция одобрена от институцията осъществяваща официален контрол в риболова /ИАРА/;
- Да се определят нормативно зони /полигони/ са улов на рапани с влачещи риболовни уреди;
- Да се разпише специализиран способ за ловене и/или добив на бяла пясъчна мида с уред одобрен от институцията осъществяваща официален контрол в риболова/ИАРА/;
- Да се опишат кой, как и кога определя зоните и местата и времето за улов на бяла мида;
- При затворен цикъл на производство /риболов, преработка и търговия/ от един собственик, да се издава само един документ - “Декларация за произход”;
- Документа за първа продажба да важи само за обекти-борса, тържище или аукцион, както и за центровете на първа продажба, ако са одобрени и регистрирани от НВМС;
- Регистрирани купувачи да имат право да осъществяват дейност единствено и само в обекти одобрени от НВМС и отговарящи на ветеринарно санитарните изисквания. /До изграждането на борси, тържища и места за първа продажба в съответствие с изискванията на Регламентите от “Хигиенният пакет”, това може да се осъществява в предприятията при спазване изискванията на системите за безопасност на храните НАССР. /;
- Чл. 3 ал. 1, т.3 от ЗРА да отпадне;
- Чл. 35 ал. 1, т.3 от ЗРА да отпадне;
- Чл. 49. т. а - Да се премахне текста декларация за произход, ветеринарни свидетелства или сертификати. Текста да добие вида “Стокова разписка и/или финансов документ с вписани в него № на одобрените от НВМС обекти имащи право да търгуват с хранителни продукти и суровини от животински произход”. /Това са борси, тържища, аукциони, предприятия, складове, магазини. Тоест обекти, които притежават БГ № и фигурират в регистъра, който НВМС предлага на Брюксел за отговарящи обекти. /;
- Да се разпишат еднакъв размер на налаганите наказания в глава осем по отношение на физически и юридически лица;
- По отношение на размерната група на рибите и водните организми да се извършат промени съобразно нашите условия и видовете обитаващи нашите географски ширини; /Прекалено са големи минималните размери на някои видове, каквито във водите на Черно море не се срещат/;
- Да се премахне изискването за такса ресурс.
- Да се премахне изискването за квотиране на определени видове, при условие че размера на ОДУ досега не е достиган.
- Да се въведе текст определящ рециркулационните системи и други иновативни технологии в развъждането на риба и водни организми за приоритетни за сектора, които се освобождават от данъци и се субсидират от лимита от ЕС, който Р България има за подпомагане на сектор рибарство.
"""

четвъртък, 22 април 2010 г.

Microbial oxidation of gold ores and gold bioleaching

KEYWORDS
Arsenopyrite oxidation • Bioleaching • Biohydrometallurgy • Pyrite oxidation • Refractory gold ores • Thiobacillus ferrooxidans
ABSTRACT

Abstract Much recent work in the field of biohydrometallurgy has been directed to the study of bio-oxidation of gold ores by acidophilic iron and sulfur oxidizing microorganisms. This work has been done worldwide and has resulted in several pilot plant and commercial scale operations for gold ore bio-oxidation. Bioleaching of gold by metabolic products of microorganisms has received less attention, but also offers opportunities for industrial application, especially if future regulations restrict the use of cyanide. This paper reviews recent progress in the use of microorganisms tooxidize the sulfidic matrix in refractory gold ores (bio-oxidation) and to solubilize elemental gold (bioleaching).

24 години от трагедията в Чернобил. АЕЦ „Белене” - край на илюзията!

ПОКАНА

Пресконференция

24 години от трагедията в Чернобил. АЕЦ „Белене” - край на илюзията!


26 април, 2010 г.,
Национален пресклуб БТА


На 26 април 2010 г. се навършват двадесет и четири години от трагичния инцидент в атомната електроцентрала в Чернобил. По този повод Екологично Сдружение “За Земята”, съвместно с колеги от национална коалиция „АЕЦ БелеНЕ”, организират пресконференция на 26.04.2010 г. от 12.00 до 13.00 часа в Национален пресклуб БТА -София (бул.”Цариградско шосе” № 49)

Аварията, станала на 26 април 1986 в Чернобилската АЕЦ в Украйна, тогава част от Съветския съюз, е най-тежката в историята на ядрената енергетика. Тя предизвиква облак от радиоактивни отпадъци, който преминава над части от СССР, Източна Европа и Скандинавия. Обширни райони в Украйна, Беларус и Русия са замърсени, а около 200 000 души са евакуирани от родните си места.

По време на пресконференцията ще бъдат припомнени последиците от този трагичен инцидент, илюстрирани със снимки от Чернобилската АЕЦ. Ще бъде анонсирана и излязлата през 2009 г. книга на Академията на науките на Ню Йорк „Чернобил: Последици от катастрофата за хората и за околната среда“ с автори Алексей Яблоков, Василий Нестеренко и Алексей Нестеренко.

В следствие на аварията, неизвестно количество хора са заразени поради опита на правителствата в различни държави да отрекат аварията или факта, че има радиоактивен прах в атмосферата. Според статистиките, между 0.05% и 0.1% от населението на Земята е пряко засегнато и около 1% е косвено засегнато от аварията.

В България, разбира се, никой не отмени дъждовните първомайски манифестации на „трудещите се”.

Ще бъдат показани интересни снимки и информационни материали за съвременното състояние на региона около аварията.

Ще представим за първи път пред публика филм на ЕС „За Земята” за проведената Паневропейска енергийна конференция в Свищов (28-30.08.2009 г.), както и изложбата „АЕЦ „Белене”- край на илюзията!”

Участници:

Деница Петрова - ЕС ”За Земята”; инж.Димитър Бучков - енергиен експерт; Петко Ковачев - Институт за зелена политика; Тодор Тодоров - ЕС ”За Земята”

За контакти:

Тодор Тодоров, todorside@gmail.com, 0887 122801

one thing is to loose the vote because the enemy was stronger

"...one thing is
to loose the vote
because the enemy was stronger
but its a completely different one
to loose the battle
because "friends" remained silent"

Steph

сряда, 21 април 2010 г.

За Чернобилския синдром и Евдокия Манева

За да не забравяме - кликнете заглавието.

Как ли ще гласуват българските депутати в Европейския Парламент?


Интересно е също така ресорното Министерство в България - това дето е по опазване на природата и по гарантиране на чиста околна среда какво мисли по въпроса?

ЗЕЛЕНИТЕ подадоха писмо с искане на информация по темата

Текст на резолюцията за забрана на цианидите

Кликнете заглавието за да я прочетете в оригинал от сайта на Европейския Парламент.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно обща забрана за използване на цианид в минните технологии на територията на ЕС

Европейският парламент,
– като взе предвид член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз,
– като взе предвид принципа на предпазните мерки, посочен в Декларацията от Рио де Жанейро относно околната среда и развитието, както и в Конвенцията за биологичното разнообразие от юни 1992 г. в Рио де Жанейро,
– като взе предвид свързаните с околната среда цели на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. (Рамкова директива за водите),
– като взе предвид Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии, позволяваща използването на цианид в минната промишленост с максимално позволено равнище на цианид,
– като взе предвид Директива 2003/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2003 г. за изменение на Директива 96/82/ЕО (Севезо II) на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, в която се казва, че […] определени дейности, свързани със съхраняването и обработването в минната промишленост, […] могат да предизвикат много сериозни последствия,
– като взе предвид Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност, по силата на която държавите-членки могат да разрешат на операторите да не носят отговорност за екологичните щети, ако бъдат доказани определени условия,
– като взе предвид 18-месечната програма на испанското, белгийско и унгарско председателство относно приоритетите по отношение на политиката в областта на водите и биологичното многообразие,
– като взе предвид предприетите от Чешката република мерки за обща забрана на цианидни технологии чрез изменение на Закона за минното дело № 44/1988 през 2000 г., както и изменението на унгарския закон за минното дело № 48/1993 през 2009 г. за забрана на основаните на цианид технологии в минната промишленост на територията на Унгария, както и германския декрет от 2002 г. за забрана на цианидно излужване,
– като взе предвид въпроса от 17 март 2010 г. към Комисията относно забраната за използване на цианид в минните технологии на територията на ЕС (O-0035/2010 – B7 0206/2010 begin_of_the_skype_highlighting              0206/2010      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              0206/2010      end_of_the_skype_highlighting),
– като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,
A. като има предвид, че Организацията на обединените нации обяви 2010 г. за международна година на биологичното разнообразие и че към целия свят се отправя призив за предприемане на действия през 2010 г. за съхраняване на многообразието на живота на земята,
Б. като има предвид, че цианидът е силно отровно химическо вещество, използвано в златодобивната промишленост, което се окачествява като основен замърсител съгласно приложение VIII към Рамковата директива за водите, който може да оказва катастрофално и необратимо въздействие върху околната среда и здравето на човека, а по този начин и върху биологичното разнообразие,
В. като има предвид, че в общата позиция на министрите на околната среда на Чешката република, Унгария, Полша и Словакия относно устойчивото минно дело, представена на 25 май 2007 г. в Прага по време на 14-та среща на министрите на околната среда на държавите от Вишеградската група, министрите изразиха загриженост относно използването и разработването на опасни технологии в минното дело на редица места в региона и относно свързаните с това значителни рискове за околната среда с потенциални трансгранични последици,
Г. като има предвид, че в рамките на Софийската конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав страните постигнаха съгласие, че наред с приоритетните опасни вещества, изброени в Рамковата директива за водите, цианидът също може да бъде окачествен като опасно вещество,
Д. като има предвид, че през последните 25 години в световен мащаб са били предизвикани повече от 30 значителни аварии с разлив на цианид, особено преди 10 години, когато от резервоара на мина за добив на злато в речната система Тиса-Дунав се изляха над 100 000 кубически метра вода, замърсена с цианид, и предизвикаха най-голямата екологична катастрофа в Централна Европа по онова време, и че не съществуват реални гаранции, че подобни аварии няма да се случат отново, особено като се вземе предвид ескалацията на крайните метеорологични условия, наред с другото на проливните валежи, както е прогнозирано в четвъртия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменение на климата,
Е. като има предвид, че в редица държави-членки на ЕС съществуват нови проекти за едромащабни открити мини за добив на злато с използване на цианидни технологии в гъсто населени райони и че това е потенциална заплаха за човешкото здраве и околната среда,
Ж. като има предвид, че по силата на Рамковата директива за водите държавите-членки са задължени да достигат и съхраняват „доброто състояние” на водните ресурси, както и да предотвратяват тяхното замърсяване с опасни вещества, но и че качеството на водата би могло да зависи също от качеството на водата на съответния речен басейн, който се намира в съседни държави, които използват цианидни технологии в минното дело,
З. като има предвид трансграничните последици от авариите с цианид, особено по отношение на замърсяването на големи речни басейни и подпочвените води, подчертава необходимостта от подход на равнището на ЕС към сериозната екологична заплаха, породена от използването на цианид в минното дело,
И. като има предвид, че и досега липсват правила за надзор и подходящи финансови гаранции, а прилагането на съществуващото законодателство за минното дело с използване на цианид зависи също от уменията на изпълнителните органи във всяка държава-членка, възникването на авария е само въпрос на време и човешка небрежност,
Й. като има предвид, че директивата относно отпадъците от рудодобив не се прилага изцяло в някои държави-членки,
К. като има предвид, че минното дело с използване на цианид създава малко на брой работни места, при това само за период от 8-16 години, а същевременно носи риск от огромни трансгранични екологични щети, които обикновено не се компенсират от носещите отговорността дружества, които обикновено изчезват или изпадат в несъстоятелност, а от държавата, т.е. от данъкоплатците,
Л. като има предвид, че извършващите дейност дружества не разполагат с дългосрочни застраховки, които биха покрили разходите, направени в случай на възникване на авария или неизправност в бъдеще,
М. като има предвиди, че за добиването на два грама злато е необходим един тон ниско обогатена руда и че това се съпровожда от огромно количество минни отпадъци по обектите, а в крайна сметка между 25 и 50 процента от златото остава в отпадъците; в допълнение към това, едромащабните минни проекти с използване на цианид използват ежегодно няколко хиляди тона натриев цианид, чийто превоз и съхранение сами по себе си могат да причинят катастрофални последици в случай на авария,
Н. като има предвид, че действително съществуват алтернативи на минното дело с използване на цианид, които биха могли да заменят основаните на цианид технологии,
О. като има предвид, че в цяла Европа има силни обществени протести срещу текущи проекти в областта на минното дело с използване на цианид, в това число не само на отделни граждани, местни общности и НПО, но и на държавни организации, правителства и политици,
1. счита, че спазването на целите на ЕС в рамките на Рамковата директива за водите, а именно да се постигне добро химическо състояние и да се опазят водните ресурси, както и опазването на биологичното разнообразие може да се постигне единствено като не се позволява използването на цианидни технологии в минното дело;
2. призовава Комисията да въведе пълна забрана върху използването на цианидни технологии в минното дело в ЕС преди края на 2011 г., тъй като това е единственият сигурен начин да защитим нашите водни ресурси и екосистеми от цианидното замърсяване от минното дело, и същевременно да пристъпи към извършването на обикновена оценка на въздействието;
3. отбелязва съществуването на съответни инициативи в системите на ЕС и ООН и решително насърчава разработването и прилагането на по-безопасни – и по-конкретно свободни от цианид - алтернативи за минното дело;
4. призовава Комисията и държавите-членки да не подкрепят минни проекти с пряко или непряко използване на цианидни технологии в ЕС до въвеждането на обща забрана, както и да не подкрепят такива проекти в трети държави;
5. призовава Комисията да предложи изменение на съществуващото законодателство относно управлението на отпадъците от добивната промишленост, така че всяко извършващо дейност дружество да бъде задължено да разполага със застраховка за обезщетение за нанесени вреди и за покриване на разходите за възстановяване на първоначалното екологично и химично състояние в случай на авария или неизправност;
6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и парламентите и правителствата на държавите-членки.


За да гледате наживо дебата: http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/live/live-video?eventId=20100421-0900-PLENARY_SESSION&language=en

вторник, 20 април 2010 г.

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦИАНИДИ”

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦИАНИДИ”

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
София, 20.04.2010 г.
Коалиция „България без цианиди” приветства решението на II колегия на петчленен състав на Върховен административен съд от 15.04.2010 г. отменящо положителното решение на Министъра на околната среда по инвестиционното намерение на Дънди прешъс металс за въвеждане на цианидна технология за извличане на златото.
Това решение идва в момент когато в Европейския парламент на дневен ред отново е поставена темата за забрана на цианидите в минната индустрия.
На 21.04.2010 г. (сряда) е насрочен дебат по въпрос зададен от румънски и унгарски евродепутати (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2010-0035+0+DOC+XML+V0//BG). След дебатът ще бъде предложена Резолюция за гласуване в парламентарна зала.
Основателно си задаваме въпросът ако голяма международна компания като Дънди прешъс металс, претендираща за съответствие с най-високите екологични стандарти, не може да осъществи процеса на получаване на екологично разрешително за цианидна инсталация, как стоят нещата при по-малки компании като тези в Кърджали и Пловдив?
Отговора се крие в значителните пороци на системата за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения и слабия последващ контрол за изпълнението им.
Този сериозен аргумент ни дава допълнителна увереност, че решението се намира в национална (както в Чехия и Унгария) или общоевропейска забрана за използването на тази високорискова технология осигурявайки по този начин защитата на здравето на гражданите и околната среда.

За контакти:
Даниел Попов – Коалиция „България без цианиди”
Моб. тел: 0886 818 794; и мейл: dpopov@ceie.org

Процедурата по ОВОС и ЕО трябва да бъде подложена на сериозен мониторинг и анализ от страна на гражданското общество

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦИАНИДИ”

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
София, 20.04.2010 г.
Коалиция „България без цианиди” приветства решението на II колегия на петчленен състав на Върховен административен съд от 15.04.2010 г. отменящо положителното решение на Министъра на околната среда по инвестиционното намерение на Дънди прешъс металс за въвеждане на цианидна технология за извличане на златото.
За нас никога не е имало съмнение относно сериозните недостатъци на инвестиционното предложение и оценката му за въздействие върху околната среда. За съжаление, отговорните институции Министерство на околната среда, Министерство на здравеопазването и Министерски съвет не се съобразиха с нашите аргументи. В този случай институциите ощетиха обществения интерес по три основни линии:
• При одобрението на инвестиционното намерение не бяха отчетени актуалните данни за състоянието на околната среда в един тежко замърсен от минната индустрия регион;
• Отнето е правото на заинтересованата общественост да се произнесе по инвестиционното намерение чрез липсата на достатъчни по обхват обществени обсъждания;
• Експертите в институциите неправилно са определили технологията като най-добра налична техника тъй като предложената не е прилагана в промишлен вариант.
След доклада на Сметната палата от месец март 2008 г. настоящото решение на ВАС е поредното доказателство на най-високо ниво за сериозни пороци в системата на оценка за въздействие върху околната среда. Установили сме многобройни примери през целия период на действие на програмата ОВОС и ЕО за одобряването на инвестиционни намерения със значително отрицателно въздействие върху природа и човешко здраве без необходимото критично отношение на отговорните институции. Липсата на контрол за изпълнението на решенията по ОВОС допълнително влошават ефекта от редица проекти.

Считаме, че процедурата по ОВОС и ЕО трябва да бъде подложена на сериозен мониторинг и анализ от страна на гражданското общество, както и провеждането на реформи които да доведат до желания резултат в полза на обществото.

Ban on the use of cyanide mining technologies in the EU

Click the title to watch it in live on 21.04.2010 from 21:00 - 24:00

Кликнете заглавието за да гледате на живо дебата от 22:00 българско време - нищо, че няма такова време.

След първия работен ден на борсата, след решението на ВАС

петък, 16 април 2010 г.

Петчленката на ВАС реши

Няма да се реализира инвестиционният проект на “Дънди Прешъс Металс“ за изграждане на съоръжение за преработка на златната руда, добивана от мината в Челопеч, съобщиха от компанията в петък. Ден по-рано Върховният административен съд (ВАС) окончателно е отхвърлил положителното решение на министъра на околната среда и водите Нона Караджова по оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на проекта.

....

“Изключително сме разочаровани от решението на съда“, коментира Джонатан Гудман

Кликнете заглавито за цялата статия в медиапуул


Télécharger la pièce jointe d'origine

РЕШЕНИЕ

№ 4985
София, 15.04.2010

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на единадесети март две хиляди и десета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ПЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
МИЛКА ПАНЧЕВА
РУМЯНА ПАПАЗОВА
при секретар Светла Панева и с участието
на прокурора Искрена Величкова изслуша докладваното
от съдията ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.
по адм. дело № 1555/2010. Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.С решение от 04.11.2009 г., постановено по адм. д. № 12652 от 2008 г. Върховният административен съд – V отделение е отменил решение № 8 от 30.07.2008 г. на министъра на околната среда и водите, издадено на основание чл. 99, ал. 1 ЗООС по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ във връзка с инвестиционното предложение на „Челопеч Майнинг” ЕАД – с. Челопеч за разширяване и преработка на медно-златни руди от находище „Челопеч” и същевременно преписката е върната за ново разглеждане.
Против това решение на тричленния състав „Челопеч Майнинг” ЕАД и Министерството на околната среда и водите са подали касационни жалби, с които е поискано отменяването му.
Върховният административен съд не уважи касационните жалби.
Първото оплакване в смисъл, че тричленният състав неправилно приел, че е налице неактуалност на данните в доклада за ОВОС, с което е допуснато нарушение на чл. 96, ал. 1, т. 3 ЗООС, е неоснователно. Тричленният състав е констатирал, че на 26.04.2004 г. МОСВ е било информирано от „Челопеч Майнинг” ЕАД за инвестиционното му намерение относно находище „Челопеч”, че резултатите от общественото обсъждане на доклада за ОВОС съвместно с Общините Челопеч и Чавдар е бил представен на МОСВ на 21.12.2005 г., че решението на Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ за одобряване на доклада за ОВОС е било взето на 10.03.2006 г., че около две години и четири месеца след това, на 30.07.2008 г. е било издадено решението по ОВОС. При тези констатации тричленният състав е приел, че след като министърът на околната среда и водите не е взел своето решение по ОВОС в срок до 45 дни след провеждане на общественото обсъждане, който срок е предвиден в чл. 99, ал. 2 ЗООС, то при изготвянето на доклада на ОВОС не са използвани актуални данни, включващи описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях, с което е допуснато нарушение на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ и чл. 96, ал. 1, т. 3 ЗООС. Това становище на административния съд е правилно. За да може да се одобри инвестиционното предложение за разширяване и преработка на медно-златни руди от находище „Челопеч” трябва да е налице предвидено в чл. 11, ал. 1 НУРИОВОС условие: използването на актуални данни при изготвяне на доклада за ОВОС. Липсата на това изискване на чл. 96, ал. 1, т. 3 ЗООС, както е в конкретния случай, министърът на околната среда и водите не може да вземе решение по ОВОС. След като решението по ОВОС е било взето две години и половина след получаване на резултатите от общественото обсъждане, то очевидно е, че използваните данни за изготвяне на доклада за ОВОС са станали неактуални. Правилно е преценено от тричленния състав, че актуалността на данните в доклада по ОВОС не следва да се разглежда изолирано, а във връзка с решение на МС от 19.12.2008 г. за определяне на общините Челопеч, Златица и Пирдоп за районни с повишен здравен риск и ПМС № 50 от 16.03.19994 г., с което региона Пирдоп – Златица – р. Тополница е обявен за екологична гореща точка. Инвестиционното предложение може да бъде одобрено при съществуването на актуални данни в изготвения доклад за ОВОС.
Второто оплакване, в което се поддържа, че неправилно тричленният състав е приел, че общественото обсъждане на доклада за ОВОС следва да бъде проведено с всички засегнати райони, а не само с тези, определени от МОСВ, с което е допуснато нарушение административно производствените правила, е също неоснователно. Тричленният състав е констатирал, че на разстояние от 5 км от местоположението на инвестиционното предложение в землищата на Челопеч и Чавдар, се намират селата Челопеч, Чавдар, Карлиево, Църквище и град Златица. При тези констатации тричленният състав е приел, че следва да бъде извършено обществено обсъждане на доклада за ОВОС не само с определените от МОСВ общини Челопеч и Чавдар, а с всички посочени населени места, които са отдалечени на еднакво разстояние от месторазположението на предложението. И това становище на тричленния състав е правилно. След като съществуват данни за предполагаеми въздействия върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение и в други населени места, освен с общините Челопеч и Чавдар, то и с тези населени места следва да се извърши обществено обсъждане. От обстоятелството, че на основание чл. 97, ал. 1 ЗОО МОСВ е определило Челопеч и Чавдар като засегнати общини, с които е организирано съвместно обществено обсъждане на доклада за ОВОС, не следва друго.
Третото оплакване, в които се поддържа, че неправилно тричленният състав е приел, че има несъответствие на определения в доклада за ОВОС метод за преработка на меден концентрат с най-добрите налични техники и технологии, е също неоснователно. Тричленният състав след като е констатирал, че за преработка на медния концентрат е избран метода за високо температурно окисляване под налягане, който метод обаче не е приложен в промишлено производство с характеристиките на медния концентрат в Челопеч, е приел, че така избраната технология не почива на най-добрите налични техники и технологии. И това становище на тричленния състав е правилно. След като предложената от инвеститора технология не е приложена в промишлени условия, то следва да се приеме, че тя не е най-добрата налична технология по смисъла на § 1, т. 42 ДР на ЗООС. След като не е установена практическата пригодност на избрания метод, то правилно е прието, че този метод се явява в противоречие с дефиницията за най-добрите налични техники и технологии.
При това положение правилно е отменено решението по ОВОС и преписката е върната за ново разглеждане. Останалите доводи са неотносими към възникналия спор.
Като е приложил закона в смисъл на изложеното, тричленният състав не е допуснал никакво нарушение. Затова решението му поради това, че е правилно следва да се остави в сила.
По изложените съображения, Върховният административен съд, петчленен състав,

РЕШИ:


ОСТАВЯ в сила решението от 04.11.2009 г., постановено по адм. д. № 12652 от 2008 г. на Върховния административен съд – V отделение.
Решението не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Светла Петкова
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Иван Трендафилов
/п/ Наталия Марчева
/п/ Милка Панчева
/п/ Румяна Папазова

И.Т.
Особено мнение на съдия Ив. Трендафилов:
Считам, решението на тричленния състав за неправилно, тъй като решението по ОВОС се явява законосъобразен административен акт.
Министърът на околната среда е взел обжалваното решение за осъществяване на инвестиционното предложение на „Челопеч Майнинг” ЕАД въз основа на чл. 99, ал. 1 ЗООС като е имал предвид доклада за ОВОС, становища на други специализирани ведомства и органи, резултатите от общественото обсъждане, по реда на чл. 97, ал. 1 ЗООС и решението на Висшия експертен екологичен съвет за одобряване на инвестиционното предложение. По своето съдържание докладът за ОВОС отговаря на изискванията за такова по чл. 96, ал. 1 ЗООС. При тези данни следва да се приеме, че процедурата по осъществяване на инвестиционното предложение е изпълнена по отношение на находище „Челопеч”, че не са допуснати нарушения на тази процедура за вземане на решението по ОВОС, така както е уредена в закона към момента на издаване на обжалваното решение на министъра на околната среда. В този смисъл е становището на Върховния административен съд, изразено в решението от 23.11.2006 г. по адм. д. № 7464 от 2006 г., където се разглежда съвършено аналогичен случай.
Съгласно чл. 97, ал. 1 ЗООС компетентният орган определя засегнатите общини, в които следва да се организира обществено обсъждане на доклада за ОВОС. По аргумент на противното следва, че не е работа на съда да посочва населените места, в които инвеститорът следва да извърши обсъждане на инвестиционното предложение.
Възражението, че липсва актуалност на информацията в доклада за ОВОС и че не са налице най-добраните налични техники по отношение на избраната технология са твърдения, които оспорващите е следвало да докажат на общо основание.
Съдът няма необходимите знания и по тази причина не може да преценява данните в доклада за ОВОС и предложената технология за преработка на медния концентрат. Касае за фактически въпроси и те се изясняват с допустимите от закона доказателства. Най-подходящо доказателство е заключението на вещото лице. В случая са били назначени две технически експертизи, които в своите заключения са потвърдили констатациите в доклада за ОВОС. Няма основание да се поставят под съмнение дадените от вещите лица заключения, поради което съдът следва да ги възприеме и съобрази решението с тях.

Страх от вълци - внос на вълци

"Не бяха нужни особени усилия, за да открия в Интернет илюстрации в различни статии и форуми за това, че враждата между човек и вълк пламти с жива сила:

„Вредата от вълка у нас е твърде голяма, но точно не може да се установи, защото не могат да се водят точни статистически сведения”. (Впрочем щетите, нанасяни от вълка у нас през 2007 г. са оценени на 3 млн. лева годишно; след малко ще видим как да разбираме тази цифра).

.....

съществува и друга възможност: да се плаща не НА, а ЗА вълци. По информация от Националния план за действие за кафявата мечка, Международния център за вълка в Минесота носи 3 млн. долара на местната икономика годишно. Показателно е, да повторим израза на г-н Пенчев, че в съседна Румъния в рамките на Карпатския проект за едрите хищници е разработена програма за развитието на “туризъм с едри хищници” в малък регион на югоизточните Карпати, който за няколко години формира 560 хил. евро годишен оборот, като 260 хил. от това число остават в местната общност (семейни хотели, местни гидове, конни бази и т.н.)

Значи дори и на Балканите развитието на само един малък регионален център за туризъм с наблюдение на едри хищници компенсира поне една трета от – според мен завишените – оценки за нанасяните от вълка щети за цялата страна.

Да не говорим за безценната роля на вълка за регулиране на здравето на копитните животни, а по-общо – за поддържането на по-богато видово разнообразие и по-стабилни екосистеми.

Само че при подхода комплексен регионален екотуризъм се изисква действително много работа: маркетинг и реклама, развитие на качествени и нови продукти, просветителска дейност сред населението, поддържане на добра инфраструктура.

Колко по-лесно е да се пусне един джип по разбитите горски пътища, от него да излезе някой височайши политик или магнат, да се заведе той на пусията, да се остави да гръмне по каквото излезе (случва се и вълк), пък после иди обяснявай на народа колко полезни са вълците за родната икономика.

Днес числеността на вълка в България се счита за сериозно нараснала, достигайки до 1000 – 1200 индивида. Тази цифра изглежда на някои хора толкова голяма, че призовават ловците да излизат на масови хайки. Дори вълците у нас да не са на ръба на изчезването днес, нека не забравяме силното негативно влияние, което изграждането на двете магистрали по протежение територията на България все някога ще окаже върху миграциите и жизненото пространство на животните. Възможно е – предвид актуалния внос на лешояди от Испания в България нищо чудно да стане точно така – в един момент да ни се наложи да плащаме за внос на вълци."

За да прочетете статията - кликнете заглавието.

четвъртък, 15 април 2010 г.

ОКЕАНЪТ

Търсим разум в космоса, а може някой ден да открием разум сред хората на Земята.

сряда, 14 април 2010 г.

В страната на ментетата и абсурда ВАС трябва да реши!

Извадки:
"Според ВАС, Адм. съд Варна е подходил съвсем формално към въпроса за наличието на правен интерес, приемайки, че след като жалбоподателите не доказват вещни права по отношение на Алея първа, те нямат личен и пряк интерес от оспорването, поради което жалбата им е недопустима."

"На 31 март 2010 г. Върховният административен съд (ВАС) постанови определение в полза на СОПА и ПП Зелените по административното дело срещу Областния управител на Варна и по конкретно срещу заповедта на бившия областен управител Христо Контров за определянето на купувач без търг и конкурс на 122 дка от крайбрежната ивица и Морската градина на Варна.

Междувременно се установи, че сегашният областен управител Данчо Симеонов също се е включил в сделката с анекс към договора за продажба, за да поправя грешките на Контров."
Делото е върнато на Административен съд Варна за преосмисляне на понятието „правен интерес на заинтересованата общественост” по смисъла на Орхуската конвенция. Предстои ново разглеждане на делото и се надяваме този път да се даде ход по същество, за да се разгледат закононарушенията в сделката и да се постави началото на края на незаконното разграбване на обществената собственост с нередовни сделки."

- Да реши, какво?
- Казусът ли?
- Не, не "казуса".
- Тогава, какво?
- Да реши, че "ресорния" съд, трябва да реши! Защото, жалбоподателят има право да бъде "жалбоподател".

понеделник, 12 април 2010 г.

Унгарските зелени печелят 5 места в Унгарският Парламент

LMP Унгарските зелени печелят 5 места в Унгарският Парламент

Elections shake up Hungary's political landscape

A new green party called 'Politics Can Be Different' (LMP) recorded successes, winning 7.43% of the vote and five parliamentary seats in the first round.

LMP leader András Schiffer outlined a new political vision where "not only written rules, but also unwritten ethical norms will regulate public life". He described his party as a completely new political entity designed for the 21st century, which is conservative and liberal at the same time.

"We are waiting for Fidesz's offer," Schiffer added, raising the prospect of forming a coalition, which Fidesz would need if failed to win a two-thirds majority in the second round.

Открийте грешките!

Безцветни зелени идеи яростно спят.

Демокрацията в България.

Българска Социалистическа Партия.

Граждани за Европейско Развитие на България.

Народно Събрание на Република България.

Открийте грешките!
Дори първото изречение било граматически правилно.
Добре де.
Къде тогава грешим?

ТЕРЕМ холдинг

По нашенски ТЕРЕМ значи "търся".
Та, аз се подведох да кликна в интернет на http://www.terem.bg/, защото търсех ей таквиз продукти

но намерих в електронния им магазин ето тук
http://eshop.terem.bg/
ей това:
А ей тук
http://www.econ.bg/news/article167176/arestuvan_e_direktorut_na_voenniya_zavod_terem

ей това:

Изпълнителният директор на военния холдинг "Терем" Жечко Петров е арестуван. Той беше призован да се яви в Столичната следствена служба. Срещу него тече разследване за 19 млн. лв.

А ей тук
http://kafene.net/news.html?fb_990998_anch=11192573

Ей това:


Бунт в оръжеен завод
...
Напрежението във военноремонтния завод "Терем" в Търговище ескалира.
...
Първо, да бъдат изплатени заплатите на работниците от октомври до март, чиято обща сума възлиза на 1,3 милиона лева


И сега
седя
и се чудя.

А по едно време само седя.

Corruption, Корупция, Gold, Злато, Mongolia, България

Открийте приликите!

"The court system is totally, unbelievably corrupt," Mr. Karlsen said.
"The judges get bribed.
There is no ability to execute judgments."

"Private companies are handing bribes to government officials"

"We are setting up a working group to look at the tax environment, so foreigners feel more comfortable," Prime Minister said in an interview

"But environmental advocates fear that Mongolia is becoming too miner-friendly."

"Seeing Mr. Friedland in Mongolia
worries many environmental advocates.
A man with American and Canadian passports
who lives in Singapore,
Mr. Friedland first came to international attention in 1992
when cyanide-laced tailings
washed out of the abandoned Summitville gold mine in Colorado,
killing all aquatic life in the Alamosa River for 17 miles downstream.
In the late 1980's, the mine was operated by Galactic Resources of Vancouver, and Mr. Friedland was Galactic's principal shareholder."

"A decade ago, the government set aside about one-eighth of the country as strictly protected.
"But now there is a lot of talk in the legislature of de-gazetting protected areas,"

Combination of corruption, political instability and reserves of gold, leading Mongolia to ...

Mining hordes invade Mongolia

In the city's Grand Khaan Irish Pub – suited diplomats and investment bankers rubbing shoulders with rough-necked mining engineers and their suspiciously pretty local "girlfriends".

You can read hall article of

Peter Foster in Ulan Bator
Published: 10:01PM BST 11 Apr 2010
clicking the title,

but the rest of the story
will be available in a few years
A story of "sustainable use" of natural resources
A story of "sustainable development"
The "story" will be written by
the mixture of now days "warriors" - "suited diplomats and investment bankers"
and the available corruption

събота, 10 април 2010 г.

- Как Манева чете Европейските директиви? - Как дявола чете Евангелието?

A Submission to the European Union and the United Nations Environmental Programme

A Submission to the European Union and the
United Nations Environmental Programme
Dr. Robert E. Moran
22 February 2002
Sponsored by Hellenic Mining Watch, Ecotopia, CEE Bankwatch,
FOE Europe, FOE Hungary (MTVSz) , FOE Czech Republic (Hnuti
DUHA), Food First Information and Action Network (FIAN),
MineWatch UK, and Mineral Policy Center
2
Foreword
Cyanide is a chemical that is both efficient in extracting gold from mined ore, and
lethal. Cyanide is a chemical lethal to humans in small quantities; a teaspoon of
2% cyanide solution can cause death.
Processing chemicals such as cyanide have made it profitable to mine ore
bodies with low ore grades. Such ore bodies would have been left un-mined in
the past. However, this method of mining, using large quantities of cyanide to
remove microscopic specs of gold from vast amounts of ore or crushed rock, is
generating more and more controversy. Due to a string of spills and accidents,
there is growing concern about the environmental, human health, and human
rights impacts of large-scale mining operations that use cyanide. Mines that use
cyanide as a processing agent often lead to conflicts over the use of land and
natural resources such as water. Too often gold mines of this type cause human
rights violations like forced evictions and the destruction of land and water, thus
depriving communities and people of their very base of existence (clean water,
lands for agriculture, forest and fishing). The recent history of cyanide spills is
fostering growing public concern about the potential for more spills and
accidents, leading to massive water pollution problems. In response, a number
of jurisdictions have banned dangerous mining practices and others are seeking
to implement similar bans.
Often industry representatives, industry trade associations, and governments
attempt to dismiss public concerns about cyanide and its impacts. They argue
that modern cyanide process mi nes can be, and are, well managed. They argue
that responsible companies will not pollute. They even argue that responsible
companies should be allowed to self-regulate their mine operations.
Unfortunately, the record does not support this argument.
Public concerns are based upon mounting evidence that too often things go
wrong, even when companies claim to have good management systems in place.
More importantly, as this report will demonstrate, most of what has been
proposed by industry and governments in regard to cyanide management misses
the mark. These “codes” or regulations fail to address the issues that are of most
concern to the public. Issues such as protecting land resources, communities,
and water resources. Arguably, current “code” and regulatory proposals amount
to greenwashing in that they give the appearance that governments and mining
companies are addressing environmental issues, when in fact they are not.
At the core of any legitimate discussion of the regulation of mining, must be the
issue of community consent. The sponsors of this report (Hellenic Mining Watch,
Ecotopia, CEE Bankwatch, FOE Europe, FOE Hungary (MTVSz), FOE Czech
Republic (Hnuti DUHA), Food First Information and Action Network (FIAN),
MineWatch UK, and Mineral Policy Center support the rights of communities to
make their own decisions about whether or not they want to allow large-scale
3
mining and, if so, under what conditions. In some cases this has led
communities and governments to simply ban cyanide process mines. In no
instance should a community be forced to accept a project that they do not want,
the risks are too high.
Note: The views expressed in this foreword are those of the project sponsors.


Click the Title

Appeal for ban of the cyanide technology at gold extraction in the EU


Sofia, 09.04.2010

“Cyanide Free Bulgaria” Coalition is formed by environmental and mining NGO’s together with local communities threatened by the use of cyanide in mining projects. Our Coalition is working in close cooperation with “Cyanide Free Hungary” and “Cyanide Free Romania” Coalitions against the use of thousand of tones of cyanide at the mining projects in Bulgaria, Romania, but also for the entire European Community.The use of cyanide across the World has proven many times that its high toxicity exposes to unsubstantiated risk our home and well-being. The result is ban on those technologies in provinces and states, including two EU Member states - the Czech Republic and Hungary.

Today, we are calling the Honorable members of the European Parliament to vote for ban of cyanide technologies in mining, applying the precautionary principle stated at the Art. 174 (2) of the EC Treaty, in order to prevent the European environment and the health of the citizens from further accidents as the Baia Mare

The 10 ppm levels of cyanide required by the Mining Waste Directive has shown one more time in October 2009 at River Trent cyanide accident, that it cannot protect us in an adequate way.

Contacts:

Daniel Popov - dpopov [at] ceie.org;

Vasil Kadrinov - ngoconst [at] yahoo.com;

четвъртък, 8 април 2010 г.

Зависимостта на населението е най-големият актив на управляващите.

Зависимостта се постига или чрез заплахи, или чрез предоставяне на облаги.

Кликни заглавието за цялата статия.

Киргизстан

вторник, 6 април 2010 г.

За "Буквите" и Духа на Закона

Прочетете статията - кликни заглавието.

Опасни методи като цианидно излужване не трябва да имат място никъде

Гугъл превод от гръцки:

"В 2006/21/EK директива относно управлението на отпадъците от добивната промишленост, Комисията се позовава в отговора си на въпрос от г Tremopoulou и счита, че те са достатъчни за намаляване на потенциалните въздействия върху околната среда на управлението на отпадъците в минната промишленост. Забраната за използване на цианид за извличане на злато не са включени в директивата, но в член 13, пт 3-ти постави много строги пределни стойности на емисиите.

По този начин Комисията agn един неработещ вече предприетите мерки на ниво ЕС:

Чешката република, в която общата забрана на цианид технологии, въведени през 2000 г. чрез изменение на Закона Минно дело 44/1988

; В Германия от Наредба 2002 г., който забранява миннодобивната цианид

; В технологии за добив Унгария забрана на базата на цианид, въведени през 2009 г. чрез изменение на Закона Минно дело 48/1993

"Комисията за ответна реакция е незадоволително, тъй като той разглежда нарастващата тенденция на европейските страни да приемат забраната", каза M. Tremopoulos. "Тъй като проблемът не може да бъде в момента на европейско ниво, единственият начин е да се предприемат инициативи във всяка страна. По тази логика, ние призоваваме всички политически сили на страната ни да бъде приета от гръцкия Б белег сходно законодателство. Опасни методи като цианид, не трябва да има място никъде.За повече информация: Майкъл Tremopoulos, 6982-689868

Джордж Blionis, 6944-869772Прочетете въпрос беше внесено от Михаил. Tremopoulos и комуникация: http://www.oikologoiprasinoi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=151:2009-11-13-13-53-27&catid=11:press-releases&Itemid=23

Прочетете също Резолюция на Съвета на Европейската зелена партия (Барселона, 19-21.03.2010) за необходимостта от европейското законодателство срещу използването на цианиди в минната промишленост: http://europeangreens.eu/fileadmin/logos/pdf/policy_documents/resolutions/Barcelona / 19._Cyanide_based_mining.pdf
"

четвъртък, 1 април 2010 г.

Не на АЕЦ „Белене“, наказание за предателите на националните интереси

На 31 март 2010 година изтича продължението на договора между държавната ни електрическа компания (НЕК) и руския Атомстройекспорт относно изграждането на втората атомна централа в България. Днес е последният ден, в която българското правителство и НЕК трябва да решат бъдещето на АЕЦ „Белене”

Кликни заглавието за цялата статия.
социални мрежи