вторник, 20 април 2010 г.

Процедурата по ОВОС и ЕО трябва да бъде подложена на сериозен мониторинг и анализ от страна на гражданското общество

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦИАНИДИ”

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
София, 20.04.2010 г.
Коалиция „България без цианиди” приветства решението на II колегия на петчленен състав на Върховен административен съд от 15.04.2010 г. отменящо положителното решение на Министъра на околната среда по инвестиционното намерение на Дънди прешъс металс за въвеждане на цианидна технология за извличане на златото.
За нас никога не е имало съмнение относно сериозните недостатъци на инвестиционното предложение и оценката му за въздействие върху околната среда. За съжаление, отговорните институции Министерство на околната среда, Министерство на здравеопазването и Министерски съвет не се съобразиха с нашите аргументи. В този случай институциите ощетиха обществения интерес по три основни линии:
• При одобрението на инвестиционното намерение не бяха отчетени актуалните данни за състоянието на околната среда в един тежко замърсен от минната индустрия регион;
• Отнето е правото на заинтересованата общественост да се произнесе по инвестиционното намерение чрез липсата на достатъчни по обхват обществени обсъждания;
• Експертите в институциите неправилно са определили технологията като най-добра налична техника тъй като предложената не е прилагана в промишлен вариант.
След доклада на Сметната палата от месец март 2008 г. настоящото решение на ВАС е поредното доказателство на най-високо ниво за сериозни пороци в системата на оценка за въздействие върху околната среда. Установили сме многобройни примери през целия период на действие на програмата ОВОС и ЕО за одобряването на инвестиционни намерения със значително отрицателно въздействие върху природа и човешко здраве без необходимото критично отношение на отговорните институции. Липсата на контрол за изпълнението на решенията по ОВОС допълнително влошават ефекта от редица проекти.

Считаме, че процедурата по ОВОС и ЕО трябва да бъде подложена на сериозен мониторинг и анализ от страна на гражданското общество, както и провеждането на реформи които да доведат до желания резултат в полза на обществото.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи