вторник, 20 април 2010 г.

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦИАНИДИ”

КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦИАНИДИ”

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е
София, 20.04.2010 г.
Коалиция „България без цианиди” приветства решението на II колегия на петчленен състав на Върховен административен съд от 15.04.2010 г. отменящо положителното решение на Министъра на околната среда по инвестиционното намерение на Дънди прешъс металс за въвеждане на цианидна технология за извличане на златото.
Това решение идва в момент когато в Европейския парламент на дневен ред отново е поставена темата за забрана на цианидите в минната индустрия.
На 21.04.2010 г. (сряда) е насрочен дебат по въпрос зададен от румънски и унгарски евродепутати (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2010-0035+0+DOC+XML+V0//BG). След дебатът ще бъде предложена Резолюция за гласуване в парламентарна зала.
Основателно си задаваме въпросът ако голяма международна компания като Дънди прешъс металс, претендираща за съответствие с най-високите екологични стандарти, не може да осъществи процеса на получаване на екологично разрешително за цианидна инсталация, как стоят нещата при по-малки компании като тези в Кърджали и Пловдив?
Отговора се крие в значителните пороци на системата за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения и слабия последващ контрол за изпълнението им.
Този сериозен аргумент ни дава допълнителна увереност, че решението се намира в национална (както в Чехия и Унгария) или общоевропейска забрана за използването на тази високорискова технология осигурявайки по този начин защитата на здравето на гражданите и околната среда.

За контакти:
Даниел Попов – Коалиция „България без цианиди”
Моб. тел: 0886 818 794; и мейл: dpopov@ceie.org

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи