петък, 28 януари 2011 г.

Илюзии и ненаучност облечени в съглашателство.

"Определена е числеността на кафявата мечка у нас

27 January 2011

Националната комисия за кафявата мечка проведе заседание нa 26 януари 2011 г., на което бяха обсъдени анализите на данните от проведения мониторинг на мечката в цялата страна. По анализиране на данните и изготвяне на изчисленията работиха три екипа, независимо един от друг по различна методика: екип на доц. Николай Спасов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН; на Руслан Сербезов от МОСВ и Института по информационна и комуникационна технология при БАН; на Александър Дуцов от Сдружение за дива природа „Балкани”. Тези екипи достигнаха по три различни методики до близки резултати за численост на кафявата мечка и се обединиха за бройката 550 плюс/минус 10 екземпляра за територията на България. На база на тази численост и резултатите за броя на мечките във всяка област Националната комисия се обедини около следните решения:
• Дерогацията /изключение за отнемане от природата чрез отстрел/ на кафявата мечка за 2011 г. се определя на 17 броя мечки за цялата страна;
• Комисията разпредели да се извърши дерогацията в следните райони: област Смолян и Държавно ловно стопанство „Кормисош” - 7 броя мечки, област Благоевград – 1, област В. Търново, Габрово, Ловеч – 5, област Ст. Загора - 1, област Пазарджик – 3.
В заседанието на комисията участваха експерти от Министерство на околната среда и водите, Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по горите, Българска академия на науките и Сдружение за дива природа „Балкани”, Област Смолян, РИОСВ Смолян."
Информацията е от страницата на МОСВ

"Симпатяга"


От първия си ден в България тоя "симпатяга" се прави на симпатяга.

сряда, 19 януари 2011 г.

Концесийка

МИНИСТЕРСТВО Н А ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА агенция ПО ГОРИТЕ
София, бул. “Христо Ботев” №55, тел. централа 98511, факс 981 37 36

З А П О В Е Д
№. 02/03.01.2011 г.
гр. София,

На основание чл. 36б от Закона за лова и опазване на дивеча, във връзка с чл. 31б от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча и Заповед № 1072/05.10.2010 г. на изпълнителния директор на ИАГ

НАРЕЖДАМ:

І. Да се проведе конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък „СИНАНИЦА” в териториалния обхват на дейност на Държавно горско стопанство „Кресна”, обособен със Заповед № 1072/05.10.2010 г. на изпълнителния директор на ИАГ

ІІ. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата – чл. 36б, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча, във връзка с чл. 36, ал. 1, чл. 36а-36к от Закона за лова и опазване на дивеча

ІІІ. Срок за предоставяне стопанисването на дивеча – 15 години

ІV. Цена на документацията за участие в конкурса - Конкурсната документация може да бъде получена в Изпълнителна агенция по горите, ст. 512 - Деловодство, всеки работен ден в периода от 10.01.2011 г. до 08.02.2011 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч. , а при повторен конкурс - всеки работен ден в периода до 14.02.2011 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч. Документацията се получава срещу представяне на документ за внесени невъзстановими 360 (триста и шестдесет) лева с включен ДДС по сметка на Изпълнителна агенция по горите: № BG17 BNBG 9661 3100 175901, BIC: BNBGBGSD, БНБ – София

V. Изисквания към кандидатите за участие в процедурата:
1. Всеки кандидат за участие в конкурса трябва да отговаря на следните изисквания:
а) да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;
б) да не е в ликвидация;
в) да няма просрочени задължения към държавата или общините, установени с влязъл в сила акт;
г) да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;
д) да не е осъден за банкрут;
е) да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или престъпление против стопанството, освен ако е реабилитиран;
ж) да има сключени трудови договори със:
специалист по ловно стопанство с висше лесовъдско образование с не по-малко от три години стаж в областта на ловното стопанство, назначен за стопанисване на дивеча;
най-малко един специалист по ловно стопанство, който има свидетелство за подборен отстрел, за всеки 2500 хектара ловна площ.
2. Договорите по т. 1, б. „ж” могат да бъдат сключени и под отлагателно условие, че влизат в сила след спечелването на конкурса.
3. Изискванията по т. 1, б. „г”, „д” и „е” се прилагат и за управителите и изпълнителните членове на управителните органи на кандидата.
4. Обстоятелствата по т. 1, б. „а”, „б”, „в”, „д” и „е” се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а по б. „г” - с декларация. Обстоятелството по т. 1, б. „д” се удостоверява със свидетелството за съдимост.
5. За удостоверяване на обстоятелствата по т. 1, б „ж”, кандидатът представя копие от сключения трудов договор и справка от НАП, че договорът е вписан. Към договора кандидатът прилага:
а) по „ж”, т. 1 - диплома за завършено висше лесовъдско образование, както и документи за придобития трудов стаж (копие от трудова книжка, осигурителна книжка или документ за придобит трудов стаж в чужбина);
б) по б. „ж”, т. 2:
удостоверение за придобито право на подборно ловуване;
диплома за завършено висше лесовъдско образование в ЛТУ или за завършено средно специално образование с най-малко 4-годишен срок на обучение с положени и успешно издържани изпити по една от следните учебни дисциплини – „ловно стопанство”, „биология на дивеча”, „дивечовъдство” или „дивечознание”.

VІ. Начален размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в дивечовъдния участък, съгласно чл. 36б, ал.3 от ЗЛОД.
Определям начален размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка, под който участниците не могат да слизат в размер на 23 710,06 лв. (двадесет и три хиляди седемстотин и десет лева и шест стотинки) без ДДС.

VІІ. Конкурсът не включва отдаване под наем на базата за ловен туризъм – държавна собственост

VІІІ. Критерии за оценка на предложенията
Комплексната оценка (К) на предложението на кандидата се определя по следната формула:

К = А + Сп + Д + Ср;
Където :
А – Точките, получени от кандидата за предложения от него размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка.
При предложен размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка, равен на началния размер, кандидатът получава 0 точки. За всеки предложени 100 лв. над началния размер, кандидатът получава по 1 точка.
Ср – Точките, получени от кандидата за направените от него инвестиции до 31.12.2007 г. по § 65 ал. 4 от Преходни заключителни разпоредби към ЗИД на ЗЛОД (Обн. – ДВ, бр. 91 от 2008 г.).
Точките се определят като за всеки 1000 лева инвестиции кандидатът получава по 1 точка
Сп – Точките, получени от кандидата за предлаганите от него инвестиции по години за срока на действие на договора.
Броят на точките за годишните инвестиции се определя, както следва:

Сп = (Сп1+ Сп2 + ........ + Сп5)х0,5 + (Сп6 + .......+Сп10)х0,3 + (Сп11 +..........+Сп15)х0,2
1000

където Сп1 е годишна инвестиция през първата година, Сп2 е годишна инвестиция през втората година и т.н до Сп15 годишната инвестиция през петнадесетата година.
Стойностите на показателите :А, Ср и Сп1.........Сп15 се изчисляват и участват във формулите без ДДС.
Д – Точките, получени от кандидата за предлагания от него среден годишен брой на планираните работни места за срока на действие на договора.
Броят на точките за средния годишен брой на планираните за откриване работни места се определя, както следва:

Д = (Д1 + Д2 + …………………+ Д15)х10 ,
15
където Д1 е откритите работни места през първата година, Д2 е откритите работни места през втората година и т.н.
Не се присъждат точки на задължителните работни места които се изискват по чл.36а ал. 1 т. 7 от ЗЛОД.
Забележка:
Инвестиции, които се признават съгласно § 65 ал. 4 от Преходни заключителни разпоредби към ЗИД на ЗЛОД (Обн. – ДВ, бр. 91 от 2008 г.):
изграждане на биотехнически съоръжения;
разработване на фуражна база;
закупуване на жив дивеч за разселване;
изграждане на бази за интензивно стопанисване на дивеча;
предоставяне на движими дълготрайни материални активи за ползване от ДГС;
изграждане и основен ремонт на горски пътища;
изграждане и основен ремонт на ловна база;
Когато в резултат на класирането двама или повече кандидати получат еднаква комплексна оценка, комисията извършва класирането като се класира на първо място кандидат получил повече точки от оценката по показател Сп.

ІХ. Срок за представяне на писмените предложения
1. Кандидатите за участие в конкурса да представят предложенията си от 10.01.2011 г. до 08.02.2011 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч., а при повторен конкурс – до 14.02.2011 г. включително. Предложенията се представят в Изпълнителна агенция по горите, ст. 512 - Деловодство.
2. До изтичане на срока за подаване на предложенията всеки кандидат в конкурса може да промени, допълни или оттегли предложението си.

Х. Оглед на обекта
Оглед на обекта да се извършва в присъствието на представител на ДГС „Кресна” и след представяне от кандидата на документ за закупена документация за участие в конкурса всеки работен ден в периода от 10.01.2011 г. до 08.02.2011 г., а при повторен конкурс до 14.02.2011 г.

ХІ. Място, ден и час за провеждане на конкурса
конкурсът да се проведе на 9 февруари 2011 г. от 10.00 часа в сградата, находяща се в гр. София, ул. „Антим І” № 17, етаж ІІІ, ст. 320. Повторен конкурс да се проведе на същия адрес и час на 15 февруари 2011 г., в случай, че в първоначално определения срок не постъпи нито едно предложение (чл. 36б, ал. 2 от ЗЛОД)ХІІ. Размер на гаранцията за участие
1. Кандидатите в конкурса да представят гаранция за участие в размер на 23 710,06 лв. (двадесет и три хиляди седемстотин и десет лева и шест стотинки), представляваща една начална годишна вноска за стопанисване на дивеча, вносима по сметка на Изпълнителна агенция по горите: IBAN: BG51 BNBG 9661 3300 175903, BIC на БНБ BNBGBGSD.
2. Гаранцията за участие да се представя в една от следните форми, по избор на кандидата:
а) парична сума;
б) банкова гаранция.

ХІІІ. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора
1. Определям гаранция за изпълнение на договора, вносима в полза на ДГС„Кресна” в размер, равен на три годишни вноски за стопанисване на дивеча, определени по реда на чл. 36б, ал. 3 от ЗЛОД.
2. Кандидатът, спечелил конкурса сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Условията и сроковете за задържане или за освобождаване на гаранцията за изпълнение да се уредят в договора за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдния участък.
3. Договор да не се сключва:
а) преди изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на резултатите от класирането;
б) при наличие на подадена жалба срещу заповедта за обявяване на резултатите от класирането – до влизане в сила на решение по нея;
в) до внасяне в полза на държавното горско стопанство на гаранция за изпълнение на договора от страна на кандидата, спечелил конкурса.

ХІV. Заповедта за откриване на процедурата да се публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди датата на провеждане на конкурса.

ХV Утвърждавам конкурсна документация, която е неразделна част от настоящата заповед.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :
/ИНЖ. БИСЕР ДАЧЕВ/

неделя, 16 януари 2011 г.

Някой може ли да ми обясни?

Кликни заглавието,
там има таблица,
дето не разбирам.
За цените
на нещата
иде реч.
Ако някой си има ВЕЦ,
не би ли искал да си направи и фотоволтаичен парк в близост
(с малко бай-пасче отдолу)?
Се питам аз.
Не разбирам и как така електроенергията произведена от ВЕЦ е зелена,
и как така да има преференциални изкупни цени?
Влахинска река до преди 5 години нямаше микро язовирчета за малки ВЕЦ-ове.
Сега има.
Влахинска река до преди пет години бе бъкана с пастърва - балканка.
Сега балканката е над най-горното водохващане.
Влахинска река, до преди пет години имаше речни раци.
Сега няма.
Влахинска река до преди пет години имаше видри.
Сега няма.
Района е част от мрежата Натура 2000.
Би следвало - май - да не се строят повече ВЕЦ-ове.
Но използвайки еквилибристики
със стари разрешения,
дето сега се препродават
май ще има още доста.

Ииии.. на колко си купуваме електрическия ток?
Ииии... на колко изкупуват електрическия ток от "Спецовете" по ВЕЦ-овете?
Ииии... от къде идат парите за за тази схема?

понеделник, 10 януари 2011 г.

Познайте, къде е основното пласиране?

Скандалът със заразените с диоксин храни в Германия е резултат от алчността на производителите и неефективния контрол, твърдят от ЧЕТИРИ ЛАПИ

Избягвайте потенциално заразени с диоксин храни като яйца, пилешко или свинско


Неправителствените организации за защита на животните в Европа реагираха остро на скандала със заразените с канцерогенното вещество диоксин хранителни продукти в Германия. От централата на „Четири лапи” във Виена определят случилото се като резултат от човешката алчност при производството на храни от животински произход и недостатъчния контрол.

Според Йохана Щадлер, програмен директор на ЧЕТИРИ ЛАПИ, скандалът за пореден път демонстрира до какво може да доведе човешката алчност при създаването на животинска продукция. „Очевидно упражняваният контрол не е ефикасен, след като даден производител може в продължение на години да вкарва заразени животински мазнини в тази храна, без никой да забележи това.”

В някои от случаите откритите количества на диоксин превишават законово допустимите норми. Заразата се е появила в резултат от дейността на производител на животинска храна от немската провинция Шлезвиг-Холщайн, чиято продукция е била заразена с токсични остатъци, получени при оттечка на биодизелово гориво. Животинските мазнини, използвани като вторични продукти при този процес, са били ясно обозначени като неподходящи за производството на каквато и да било храна. В настоящия случай в Германия са били продадени 527 тона заразена с диоксин храна. Като предпазна мярка провинция Долна Саксония е затворила хиляда ферми в Тюринген, в които се отглеждат свине, пуйки, кокошки и бройлери. В северен Рейн-Вестфалия бяха убити 8 000 кокошки носачки, които са консумирали от заразената храна.

Въпреки всички тези мерки обаче, над 120 000 яйца – потенциални носители на заразата, понастоящем се намират на пазар за продажба на дребно. Някои от тях вече са били закупени и консумирани. Съществуват също така опасения, че в търговската мрежа са попаднали определени количества заразено месо. Властите в Тюринген се опитват в момента да издирят стотици малки прасенца, за които стана ясно че са консумирали храна, съдържаща диоксин във ферма в Източен Тюринген, в която са били отглеждани. Може да се очаква, че месото на стотици заразени животни е било продадено из цяла Европа.

„Четири лапи” настоява съответните власти и политици да вземат драстични мерки с цел избягването на рецидив. А отговорните за случилото се от своя страна трябва да си понесат последствията. Потребителят трябва да бъде по-добре защитен, като не е необходимо да се стига до ненужното избиване на хиляди животни. ЧЕТИРИ ЛАПИ препоръчва на хората да избягват в едно обозримо бъдеще консумацията на потенциално заразени храни като яйца, пилешко или свинско месо.

ЧЕТИРИ ЛАПИ е международна организация за защита на животните със седалище Виена и представителства във Великобритания, Холандия, Германия, Швейцария, Унгария, Румъния и България. В Брюксел функционира и офис по европейска политика. У нас ЧЕТИРИ ЛАПИ е позната най-вече с Парка за танцуващи мечки в гр. Белица, изграден съвместно с фондацията на Бриджит Бардо, с проектите си за кастриране на бездомни животни и с парка за големи котки „Лайънсрок”, в който в края на октомври бяха настанени конфискуваните в България лъвици Леа и Симона. Всички проекти и кампании на ЧЕТИРИ ЛАПИ се финансират изцяло от дарения, идващи от над 400 000 поддръжници на организацията от целия свят.


За контакти:

Явор Гечев
Ръководител отдел Маркетинг за България на фондация "Четири лапи"
тел.: + 359 887 875 264
и-мейл: yavor.gechev@vier-pfoten.org

неделя, 9 януари 2011 г.

Да спрем погрома над Ада Тепе- Крумовград

Кликнете заглавието, за повече информация!
социални мрежи