събота, 30 юли 2011 г.

Отново крупни престъпления на Правителството при подаряване на златна мина до Крумовград на Дънди

Публикувано на July 31st, 2011 от kdichev

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
КОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ В ЕК
КОМИСАРЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА В ЕК
КОМИСИЯ ЗА КОНКУРЕНЦИЯ И НЕПРАВОМЕРНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ В ЕК

КОПИЕ: КОМИСИЯТА ЗА ОКОЛНА СРЕДА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯТА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ВИСШИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ КЪМ МОСВ
Във връзка инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изпращаме Ви сигнал с данни за документни престъпления и такива по служба, превишаване на права при подготвяне, одобрение и представяне на доклад по оценка на въздействие на околната среда и концесия за добив за инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград. В случая съвсем реално може да се приеме че е създадена Организирана престъпна група /ОПГ/ с цел ограбване на държавата с 2500 милиона долара.
Болкан Минеръл енд Майнинг, дъщерна фирма на Дънди Прешълс Металс разработва ДОВС за инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград и организира четири Обществени обсъждания на територията на Община Крумовград, като последното от тях беше проведено в гр. Крумовград на 22.07.2011г. Докладите по ОВОС бяха на разположение на заинтересованите страни достатъчно време за запознаване и съставяне на мнения и становища:
http://www.dundeeprecious.com/English/sustainability/krumovgrad/relevant...
Ние като заинтересована страна се запознахме с ДОВОС и депозирахме становище на наш експерт инж. Огнян Кожванджийски на общественото обсъждане в Крумовград на 22.07.2011г. /Приложение 1/. Както ще видите от становището в ДОВОС съществуват множество умишлени пропуски, които се явяват престъпление според Наказателния кодекс на Р България и поради това се обръщаме към Вас и по точно:
1. Липса на доклад за управлението на арсена. В самия ДОВОС на инвестиционното предложение на стр. 34, Таблица № ІІ.5-1 е предоставена информация за средното съдържание на химични елементи в рудата от участък Ада тепе на находище “Хан Крум” в която скромно, с една цифра, между другото се съобщава за наличието на 145 гр арсен на тон руда. Общото количество на балансовите и извън балансовите руди е 10 000 000 т. Изчислено се получава, че общото количество на арсена е 1450 т. в рудата и то само в участък Ада тепе! За останалите пет участъка от находище „Хан Крум” – участъци „Къпел”, „Къклица”, „Скалак”, „зона Синап” и „Сърнак” е редно да се приеме че има не по малко от нови 1500 тона арсен, а в самите откривки на всичките 6 участъка вероятно също има около нови 2000-4000 тона, или общо около 5000-7000 тона арсен, който ще се отдели при експлоатацията на цялото находище. Една само цифра спомената за най - голямата заплаха от реализиране на инвестиционното предложение от арсеново замърсяване в доклад от 407страници! По нататък в ДОВОС никъде не се споменава къде отива арсена по време на експлоатацията – в концентрата, хвоста, откривката, извън балансовата руда и в какво състояние се намира. Наличието на арсен в рудата е основния потенциален замърсител при евентуалната експлоатация на рудника, и задължително трябва да има разработен доклад за неговото управление и недопускане на замърсяването на околната среда с подробно обяснени технологии на извличане, съоръжения за безопасно управление на минните отпадъци и водите съобразени с този основен факт – наличие на арсен и тежки метали в рудата. На този въпрос трябва да има точен и недвусмислен отговор и е определящ за одобрението и бъдещата експлоатация на находището. Като краен продукт от производството на златно-сребърният концентрат - търговски продукт, трябва да има пълен химичен и гранулометричен състав, сертификат съгласно българските и световни стандарти. Концентратът се транспортира и отива в металургичните заводи за преработка до чисто злато и сребро. Така не става ясно какво количество арсен остава в концентрата и къде ще бъде изхвърлен след преработката? В България или в Чужбина?
Посочените „пропуски” са умишлени от страна на компанията БММ, Дънди прешълс металс и докладчиците по ОВОС, както и на МОСВ с цел измама на обществеността, защото замърсяването с арсен е до болка познато на населението от Златишко Пирдопската котловина и язовир Тополница при експлоатация на рудник Челопеч от същата фирма! Извършителите на опасното деяние много добре знаят, че ако разгласят факта за опасността от арсеново замърсяване проекта им ще бъде отхвърлен от обществеността. Явно е осъществен Чл. 311. (1) от Наказателния кодекс на Р България, защото длъжностни лица в кръга на службата си са съставили официален документ, в който са удостоверили неверни обстоятелства и изявления, с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, да измамят обществеността в полза на Дънди Прешълс Металс.
2. Незаконно одобрение на ДОВОС. МОСВ са били длъжни да изпълнят изискванията на Чл. 14 ал 4 от Наредбата за ОВОС и да дадат отрицателна оценка на качеството на доклада, защото представената информация е недостатъчна за вземане на решение, или да изисква от възложителя допълване на информацията, като поставят срок за представянето й. Явно последното условие също не е изпълнено и компетентния орган, като затаява истината за непълнотата на ДОВОС до степен невъзможност да се вземе решение, превишава правата си и осъществява чл. 282 от НК на Р България, като одобрява ДОВОС! Трябва да се потърси персонално и наказателна отговорност и от страна на Изпълнителната Агенция по околна среда, която е дала препоръка за използвана Най - добра налична техника /НДНТ/ по Чл. 15. ал1 от наредбата по ОВОС, като също е затаила истина и е превишила правата си.
3. Умисъла от страна на извършителите на тежките деяния описани по горе – БММ и МОСВ е явна и при самото избиране на колектив от експерти за изготвяне на докладите по ОВОС. В целият колектив няма нито един геолог, хидрогеолог, инженер- геолог, минен инженер по открит добив, обогатител–технолог, строителен инженер, хидро-инженер и експерти завършили специалност опазване на околната среда на минно - геоложки университети! Със същия успех могат да бъдат назначени за прокурори и съдии същите лица, завършили Висш химикотехнологически институт със специалност шум, вибрации, вредни лъчения и да издават постановления и присъди, както са го правили с писане на доклади за оценка на технологии за обогатяване на рудите, хидротехническите съоръжения, съхранение на минни отпадъци! Това явно са и причините за непрофесионално направения ДОВОС, което са целели БММ и МОСВ одобрявайки колектив без нужните специалисти. Необходимо е да се потърси наказателна отговорност и за онези специалисти от Колектива на ДОВОС, които са дали становища в области за които нямат ценз и образование, за измама и подготвяне на документи с невярно съдържание.
4. Решение на правителството №87 от 11 февруари 2011г /Приложение2/ за предоставяне на концесия е незаконно и противоконституционно.
4.1. Незаконносъобразност на решението за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл 2, ал 1, т.1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди, от находище „Хан Крум” – участаци „Ада тепе”, „Къпел”, „Къклица”, „Скалак”, „Зона Синап”, „Сърнак”, разположени в землищата на селата Гулия, Дъждовник, Звънарка, Къклица, Малко Каменаре, Овчари и Сърнак, Община Крумовград, област Кърджали. То е издадено в противоречие с чл.21, ал.7, т.2 от ЗПБ.
По силата на чл.21, ал.7, т.2 от ЗПБ удостоверение за търговско откритие може да бъде издадено на титуляря на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства само след представяне от титуляря на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването, или на решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземните богатства, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда.
В случая процедура за ОВОС е стартирана, но незавършена само по отношение на добива и за експлоатация на находището от участък „Ада тепе”.
За добива и експлоатацията от останалите участъци дори не е започвана процедура по ОВОС и титулярят на разрешението за търсене и проучване не е могъл да получи удостоверение за търговско откритие. Издаденото удостоверение за търговско откритие е нищожно.
Следователно министър председателя Бойко Борисов подписал решението №87 от 11 февруари 2011г на МС е осъществил чл. 282 от НК, и трябва да бъде подведен под наказателна отговорност за престъпление по служба превишаване на права.
4.2. Решение на правителството №87 от 11 февруари 2011г е противоконституционно, защото нарушава основния закон на Р България чл. 18, ал 6 от Конституцията: Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото. Както ще видите в Приложение 2, Министър председателя Бойко Борисов разрешава концесия за добив при заробващи и престъпни условия, третиращи държавата като анексирана след тежка война, а гражданите законни роби на представителя на агресора - компанията Дънди Прешълс Металс….. Реални запаси от 60 тона злато за цялото находище „Хан Крум” при обедняване от около 15% прието от компанията е около 50 тона добито злато и е на стойност над 2500 милиона долара само за златото при сегашните цени на Лондонската борса. Да предположим, че всички разходи по търсенето, проучването, проектирането, строителството и експлоатацията ще се покрият от стотиците милиони долара приходи от сребро и други благородни, редки, разсеяни и съпътстващи метали, които биха се добивали от находище „Хан Крум” заедно със златото. В такъв случай стойността на златото от 2500 милиона долара ще се окаже чиста печалба за концесионера, като преди това „благородно” върне на собственика 1,4% от целия добив – 35-50 милиона долара.
В цял свят концесионните отчисления се заделят в случай на тежка авария, или криза за погасяване на щетите от замърсяване или консервиране на обекта при спад на цените. Печалбата на собственика – държавата – се определя от дяловото участие в смесена фирма с държавно участие и то не може да бъде по-малко от 51% при такава тенденция на цените на световните пазари! От останалите 49% частната компания трябва да покрие разходите си по проучване, проектиране, строителство и капитални разходи и да генерира печалба. В случая при такова стечение на обстоятелствата с 49% дял и непроменена цена на Лондонската борса, Дънди отново би спечелила колосални суми в порядъка на над един милиард долара,които многократно биха надвишавали разходите и, но и държавата също би спечелила такава сума, дължаща и се като собственик на подземното богатство.
Независимо от смяната на различно оцветени правителства през последните 10 години, тенденцията на брутално толериране на компании като Дънди Прешълс Метълс, които заграбват все нови и нови капитали от безстопанствена и бедна България остават. Концесионният договор на същата компания за златно находище Челопеч е не по малко престъпен и вместо да се промени в полза на държавата виждаме как правителството начело с министър председателя отново неистово ни третира като роби пред американските си приятели. Организираната политическа престъпност поставя все нови и нови политически „алтернативи” в управлението на страната, които обаче не променят действията си в национално отговорна политика, а само служат за нова измама и ограбване на избирателите си.
Този договор е поредното престъпление спрямо държавата, гладните пенсионери, учители, ученици, работници, университетски преподаватели и всички граждани на страната! За „Богата” България остават хилядите тонове арсен, тежки метали, химикали, реагенти, 6 езера от котлованите пълни с отрови, които биха замърсили постоянно и безвъзвратно екологично чист район, нас гражданите третират като роби, а милиардите долара печалба облагодетелстват „Бедната” западна компания незаконно подпомагана от последните четири престъпни правителства на България!
Настояваме незабавно да се започне наказателно производство срещу всички съучастници в Организираната Престъпна Група /ОПГ/ - Министър председателя и Министерски съвет, МИЕТ, МОСВ, Здравното министерство, Дънди Прешълс Металс и дъщерната и компания БММ за извършените многобройни престъпления и то за само една концесия!

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси

За да прочетете оригинала с приложените становища кликнете заглавието.

вторник, 19 юли 2011 г.

приготовления и опит за извършване на престъпление

ГД БОПП

/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

ДО:

ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ

ЗЕЛЕНАТА ФРАКЦИЯ В ЕП

КОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ В ЕК

МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

МЕДИИОТНОСНО: Сигнал за готвено престъпление от страна на г-н Бойко Борисов, министър председател и министъра на околната среда и водите г-жа Нона Караджова във връзка с узаконяване на тежко престъпление осъществено от близка фирма на червения олигарх Цеко Минев.ГЛАВЕН ПРОКУРОР ВЕЛЧЕВ,Уведомяваме Ви за приготовления и опит за извършване на престъпление от страна на министъра на околната среда и водите, г-жа Нона Караджова и министър председателя на България, г-н Бойко Борисов:

По време на концесията в НП Пирин, „Юлен” АД осъществява множество Обществено опасни деяния, които несъмнено увреждат установения с Конституцията правов ред:

http://forthenature.org/upload/documents/2011/07/Zakonna_li_e_ski-zona_Bansko.pdf - BG

http://forthenature.org/upload/documents/2011/07/Brief%20legal%20analysis%20of%20the%20Bansko%20ski%20zone_EN.pdf - ENG

Ще се спрем само на незаконното изсичане на 650 дка гора изключително държавна собственост в НП Пирин, защото след дълги години най - после МОСВ в лицето на Нона Караджова призна печалния факт. Това е тежко престъпление инкриминирано с чл. 235 от Наказателния кодекс на Р България, което е осъществявано безнаказано и с рецидив във времето. В същото време построяването на писти и съоръжения върху този терен извън концесията е нов вид тежко престъпление - самоуправство с осъществен Чл. 323 от същия НК.

Би следвало Министър Караджова веднага да уведоми прокуратурата за търсене на наказателна отговорност, както и едностранно да разтрогне нарушения от „Юлен” АД концесионен договор, и подири обезщетение в съда за нанесените вреди върху имуществото изключително държавна собственост.

Вместо да използва правомощията си вменени и със закон, Нона Караджова в съучастие с Бойко Борисов министър председател, Трайчо Трайков министър на икономиката, енергетиката и туризма, Росен Плевналиев министър на МРРБ и Свилен Нейков министър на спорта извършват явно приготовление за осъществяване на Чл. 294. Ал.1 от НК, с което целят извършителя на тежкото престъпление по чл 235 и Чл. 323 от НК, концесионера в НП Пирин, да избегне или да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване.

Други данни:

http://bg.time.mk/read/6d5594be76/0cdf0bd055/index.html

„Попитан за изразената от него позиция, икономическият министър Трайчо Трайков заяви пред "Дневник", че така, както са били представени ефектите, "никой не каза, че трябва да се събарят писти или да се закрие ски зоната. Всички казахме, че това звучи безумно и поискахме министър Караджова да предложи решение. Тя предлага да се предоговори концесията".

Цитат от изказване на Нона Караджова:

http://www.dennews.bg/news/2011/6/29/2578-yulen-zagrabilo-zashtiteni-zoni-na-pirin-za-ski-pistite

„Поради тази причина на оперативно заседание на Министерски съвет се реши да се предложат текстове в Закона за концесиите", обясни Караджова, цитирана от БГНЕС. Вероятно промените в Закона за концесиите ще бъдат с цел да се позволят промени в концесионните договори. Така държавата ще се опита да промени договора с "Юлен"”, за да узакони престъплението!

Уважаеми Главен Прокурор Велчев, не смятате ли че е вече време във Вашия мандат за пръв път, пък било то и за последен, да направите нещо за спазване на законността в България и да изпълните задълженията за които сте избран на поста Главен прокурор на Републиката?

Настояваме най - после да постъпите според закона, в противен случай ще Ви търсим отговорност по същия член в осъществяването на който обвиняваме Бойко Борисов, Нона Караджова, Трайко Трайков, Росен Плевналиев и Свилен Нейков – опит за прикриване на престъпници.

Прокурор Велчев, ако не се намесите адекватно ще сте виновен в завършването на подготвеното от МС престъпление, като вина ще носите и за съучастието в което ще влязат и всички народни представители участвали с гласуване за промяна на закона за концесиите с цел „Юлен” АД да избегне наказателно дирене.

Декларираме че сме отвратени от лицемерието на Бойко Борисов, МС и цялата структура на ГЕРБ, които предизборно обещаха търсене на наказателна отговорност от страна на престъпниците от Тройната коалиция и техните олигарси, а след вземането на властта неистово извършват престъпления с цел да угодят на същите олигарси заграбили България.

Декларираме че с всички сили ще търсим наказателна отговорност от страна на извършителите на тежки политически и икономически престъпления от страна на Организираната политическа престъпност /ОПП/ до възтържествуване на Правдата.Дата

17 юли 2011 г.

С уважение:

Константин Дичев

ГД БОПП

Управление Природни Ресурси

Ул «Витоша»22 Нови пазар

П.к. 9900

E-mail kdichev@gmail.com

GSM: 0886 966 583


--

понеделник, 18 юли 2011 г.

Горубсо, цианиди, МОСВ

РЕШЕНИЕ

№ 10529
София, 07/13/2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

при секретар
Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора
Тодор Мерджанов
изслуша докладваното
от съдията
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

по адм. дело № 15585/2009.

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на кмета на Община Кърджали против решение по оценка на въздействието върху околната среда № 18-5/19.10.2009г. на министъра на околната среда и водите. Срещу същото решение са подадени жалби и от Сейфи Азис Неджип, Бахар Велиева Палова, Харун Харун Бекир, Ехлимат Талят Чобан, Камелия Христова Колчева и Сдружение за аграрни и екологични проекти „ГЕО”, присъединени за разглеждане в настоящото производство на осн. чл. 213 от ГПК. По изложени доводи за липса на компетентност при издаване на решението, неспазване на установената форма, съществени нарушения на административно-производствените правила и противоречие с материално-правните разпоредби на Закона за подземните богатства (ЗПБ), Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци и Закона за опазване на околната среда (ЗООС) се иска прогласяване на нищожност, респ. отмяната му като незакоонсъобразно.
Ответникът – министърът на околната среди и водите оспорва жалбите.
Заинтересованата страна – „Горубсо Кърджали” АД оспорва жалбите. Излага подробни съображения за законосъобразност на оспорения административен акт.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на жалбата на кмета на община Кърджали и за недопустимост на жалбите на физическите лица, като подадени при недоказан правен интерес.
За да се произнесе по същество, Върховният административен съд, пето отделение, прие за установено следното:
Административното производство започва по уведомление на „Горубсо Кърджали” АД с вх. № ОВОС-1120 от 24.04.2007 г., подадено в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за инвестиционно намерение „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди”. С писмо от 23.05.2007 г. министърът на околната среда и водите уведомява заявителя, че инвестиционното предложение следва да се разглежда като „разширение” по смисъла на т. 28 от §1 на ДР на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), попада в обхвата на т.7, б. „а” от Приложение № 1 на ЗООС и съгласно т. 38 от същото Приложение подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). С писмо изх. № ОВОС-1120/25.05.2007г. заместник министърът на околната среда и водите указва на дружествата, че следва да възложи изработване на задание за обхвата на ОВОС, което да съдържа информацията, посочена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата), както и да организира провеждането на консултации, в т.ч. с със специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопзването (МЗ), засегнатата общественост и неправителствени организации, както и с МОСВ и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Хасково. Указано е още, че разработването на доклада за ОВОС задължително следва да се възложи на независими регистрирани от МОСВ експерти, в съответствие със заданието, информацията от проведените консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС. В т. 3 на писмото е посочено, че инвестиционното намерение попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС,т.2.5а и след изпълнението на задълженията по Глава шеста на ЗООС дружеството следва да получи комплексно разрешително, отговарящо на изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС 62/2003 г., изм и доп. С ПМС 278/2005 г.)
На 10.08.2007 г. възложителят представя в МОСВ задание за обхвата на ОВОС на инвестиционното предложение (ИП). На 15.09.2007 г. с писмо изх. № 26-00-3048 на МОСВ в 5 точки са дадени конкретни указания за коригиране на заданието, по-съществените от които са: предмет на оценката следва да бъде намерението в неговата цялост, включително всички свързани допълнителни и спомагателни дейности и обекти, съобразен ли е обекта с решение по ОВОС от 2000г. на министъра на околната среда и водите за съгласуване на Общия градоустройствен план на гр. Кърджали, какви са алтернативите за изграждане на площадки на инсталацията на "Горубсо-Кърджали" АД извън града, какъв е кумулативния ефкт от съществуващата дейност на предприятието с предлаганото нава производство и др. На 17.10.2007 г. възложителят внася в МОСВ коригирано задание на доклад за ОВОС, което е оценено като съобразено с дадените указания и нормативната уредба (писмо изх. № 26-00-3048/16.11.2007 г. на МОСВ).
На 29.11.2007 г. „Горубсо Кърджали” АД представя в министерството доклад за ОВОС, приложения към доклада, нетехническо резюме на доклада за ОВОС (писмо изх. № 1372). С писмо изх. № ОВОС-2590/12.02.2008г. административният орган връща доклада за ОВОС, оценен с оценка "Г" според чл. 14, ал. 3 (ред. ДВ, бр. 80/2009г.) на НУРИОВОС, поради предоставена недостатъчна информация за вземане на решение и иизскваща сравнително малка допълнителна работа с конкретни указания за допълване на доклада. Преработеният доклад с вх. № ОВОС-2590/19.03.2008 г. по описа на МОСВ е оценен с положителна оценка "В"-предоставената информация е с пропуски, които не са от съществено значение при вземането на решение и на възложителя са дадени указания в 7- дневен срок да представи в МОСВ писмо от Министерството на здравеопазването за съгласуване на хигиенно-защитните зони за всички обекти, включени в ИП, за които не са спазени изискванията на Наредба 7/1992 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, след което да бъде организирано провеждане на обществено обсъждане. На 24.04.2008 г. в МОСВ постъпва преработения съгласно горните указания доклад.
На 23.05.2008 г. възложителят депозира в МОСВ съгласувателно писмо на Община Кърджали за провеждане на обществено обсъждане, публикация в местен ежедневник за датата, часа и мястото на провеждането му и доказателства за обявяването му на информационно табло и на електронния сайт в Община Кърджали. Протоколът от проведеното на 09.06.2008 г. общественото обсъждане на доклада по ОВОС, списъкът на присъстващите, както и представените становища на граждани и организации са внесени в МОСВ на 16.06.2008 г. (вх. № ОВОС-2590/16.06.2008 г.) На 23.06.2008 г. дружеството – възложител представя в МОСВ писмено становище и отговори на постъпилите във връзка с реализацията на ИП възражения от общественото обсъждане на ДОВОС (вх. № 26-00-2429/23.06.2008 г.), както и декларация в съответствие с изискването на чл. 17, ал. 6 от НУРИОВОС, че в резултат на проведеното обществено обсъждане не са предложени писмено други начини за осъществяване на ИП и не се налага допълване на разработения ДОВОС.
С писмо изх. № ОВОС-2590 от 01.07.2008 г. е поискана допълнителна информация по компонентите „Води” и „Почви”, направено предложение от Изпълнителна агенция по околната среда за местоположението на промишлената площадка и съгласувателно писмо от МЗ. В отговор на 09.09.2008г. възложителят изпраща допълнителна информация с приложения (вх. № ОВОС – 2590/09.09.2008), включително писмо изх. № 47-ПСК-0728/04.09.2008г. на Министерство на здравеопзаването.
В съответствие с изискването на чл. 119, ал. 2 от Раздел ІІ и чл. 99а, ал. 1 на ЗООС (изменен ДВ, бр. 103 от 09.12.2008 г. за допълване на ДОВОС съгласно изискванията на т. 3 от Методиката за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително дружеството – възложител изпраща в МОСВ допълнения към ДОВОС (вх. № ОВОС – 2590/06.03.2009 г. Последните са оценени от МОСВ и в заключение на дружеството е указано, че не представя информация за всички параметри на прилаганата техника, поради което не може да се направи заключение за осигуряване прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) – писмо изх. № ОВОС – 2590/ 29.06.2009 г. С молба вх. № ОВОС – 2590/08.07.2009 г. дружеството представя допълнителна информация във връзка с оценка на изискванията за НДНТ на проектните инсталации, включени в ИП и иска допускане на изключението по чл. 118, ал. 2 от ЗООС за завършване на процедурата по ОВОС.
Докладът за ОВОС на ИП „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди” с възложител „Горубсо Кърджали” АД е одобрен на заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на МОСВ, проведено на 05.10.2009 г.(Протокол 5/05.10.2009 г.), за което МОСВ уведомява засегнатата общественост и организациите (2 броя писма от 28.09.2009 г.). На същото заседание е взето решение да бъде предложено на министъра на околната среда и водите да одобри осъществяването на инвестиционното предложение за "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди".
Въз основа на доклада по ОВОС, решението на ВЕЕС, резултатите от общественото обсъждане, становищата на специализираните органи и организации министърът на околната среда и водите произнася решение № 18-5/2009 г., предмет на оспорване в настоящото производство, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди”. Решението е съобщено на възложителя, на засегнатите кметства и общини, на специализираните органи и организацияя и е обявено във вестник "24 часа" на 23.10.2009г. С оспореното решение №18-5/19.10.2009г. министърът на околната среда и водите одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди" с възложител "Горубсо-Кърджали" АД-гр. Кърджали, с което се предвижда въвеждане на технология за извличане на благородни метали от междинни ( гравитационни) продукти. Проектът включва преустройство на съществуващия флотационен цех за целите на технологичния процес и изграждане на съоръжения за цикъла на извличане, въгленова адсорбция и деструкция на цианидите. Предвид характеристиката на предложението, административният акт е издаден от компетентния по смисъла на чл. 94, ал. 1, т. 1 от ЗООС орган. В мотивите към решението при описание на инвестиционното предложение, органът се позовава безкритично на изводите на експертите, които изготвят доклада за ОВОС и според които реализацията на намерението няма да доведе до влошаване на екологичната обстановка за района на гр. Кърджали, определена като "гореща екологична точка" на страната, напротив, в сравнение с досегашната дейност на дружеството се постига съществено облекчаване на екологичната обстановка по отношение на емисии в отпадъчните води и управлението на основната маса твърди отпадъци (хвост) и праховите емисии на депото (действащото хвостохранилище) за тяхното събиране поради намаляване на годишния капацитет на производство, съответно намаляване на използването на натриев цианид като основен реагент и включването като основна част на технологията на производство "мокри процеси", които практически са свободни от емисии на замърсители в атмосферния въздух. От предвижданата технология се очаква постигане на остатъчни съдържаня на цианиди значително под нормите, препоръчани в Директива 20016/12/ЕС за хвостохранилища след цианидна обработка. С решението се приема за доказано приложението на най-добри налични техники.
Одобреното с решението инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 1, т. 38 към ЗООС, поради което извършването на оценка на въздействието върху околната среда е задължително. Тъй като местоположението му е в близост до защитена зона "Студен кладенец" с код BG0002013 за опазване на дивите птици и до защитена зона "Родопи-Източни" с код BG0001032 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приети с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007г. органът приема, че инвестиционното предложение подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на основание чл. 2, ал. 3 (редакция ДВ, бр. 73/2007г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Оценката за съвместимостта на инвестициононото предложение, което попада в обхвата на ЗООС е извършена чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на ЗООС и в съответствие със специалните разпоредби на Закона за биолгичното разноообразие (ЗБР) и на глава трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
За изясняване на съдебноадминистративния спор пред настоящата инстанция са допуснати и изслушани две комплексни съдебно-технически експертизи-единична и тройна. Въпросите, поставени на вещите лица са свързани с изясняване на съдържанието и качеството на доклада за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение върху отделните компоненти на околната среда. В приетото по делото заключение на единичната експертиза е посочено, че съгласно сравнителните документи с насоки за най-добри налични техники (НДТ)-BREF Code MTWR и BREF Code NFM най-разпространеният безконкурентен в промишлената практика метод за директна хидрометалургична преработка на златосъдържащи руди, е излугването с алкални разтвори на натриев цианид (технология на цианидно излугване). Заключенията и по двете експертизи са направени след концентрирано изложение на основните и най-важни елементи от съдържанието на доклада на експертите по ОВОС, като изводите и преценката на въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда (териториално въздействие на база предполагаемо въздействие върху населението и околната среда, генерирането на отпадъци и тяхното управление, използването на най-добри налични техники и др.) изцяло кореспондират на изводите в доклада и се заключават в постигане на съществено подобрение на екологичната среда при прилагането на избраната технология за преработка на златосъдържащи полиметални руди. Същевременно е посочено, че докладът не се позовава на изследванията, които са правени от РИОКОЗ-Кърджали по отношение на концентрацията на олово и други опасни вещества за питейни води в подземните води в близост до хвостохранилището на предприятието, както и че данни за качеството на атмосферния въздух са ползвани от общата характеристика на ситуацията в района, без за целите на ДОВОС да се използват данните от пунктовете за мониторинг за чистотата на атмосферния въздух на територията на гр. Кърджали. Посочено е също така, че съоръженията за управление на минните отпадъци не са категоризирани по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)., както и че съгласно Приложение № 1, т. 184а (ДВ, бр. 20/1999г. към чл. 2, 4 и чл. 6, ал. 2, 4 и 6 от Наредба № 7 от 25.05.1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм), действаща към датата на издаване на административния акт хигиенно-защитната зона от 2000м. включва и депониране на производствени неопасни отпадъци в хвостохранилища, шламохранилища и хидросгуроотвали със срок на експлоатация на депото до 10 год. включително. А контурът на въздействие на инвестиционото предложение, определен в ДОВОС е резултат на математическо моделиране, посредством одобрен от МОСВ, МРРБ, МЗ програмен продукт Plume на изходни данни за състоянието на компонентите на околната среда, добити на основание конкретно задание и при спазване на процедура, методика и състав на екип от специалисти, указани в НУРИОВОС. Не са взети предвид представените по делото протоколи на РИОКОЗ за извършени отделни измервания на съдържание на различни вещества в компонентите на околната среда, които имат своето високо информативно значение, но техния формат не позволява съпоставяне с резултатите от научните изследвания. Съдът кредитира заключенията като компетентно дадени.
При така установените факти настоящият състав на Върховния административен съд, пето тоделение, стигна до следните правни изводи:
Жалбите на кмета на община Кърджали, и на физическите лица Сейфи Азис Неджип, Бахар Велиева Палова, Харун Харун Бекир, Ехлимат Талят Чобан и Камелия Христова Колчева, които са жители на гр. Кърджали, поради което са непосредствено засегнати от реализирането на инвестиционното намерение са процесуално допустими, подадени са в срока по чл. 99, ал. 6 от ЗООС и са от лица с правен интерес от оспорването. Жалбата на сдружение за аграрни и екологични проекти "ГЕО" гр. Пловдив е регистрирано сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е определено за извършване на дейност в частна полза, не представя доказателства и не обосновава правен интерес от оспорването на решението на министъра на околната среда и водите, поради което настоящата инстанция намира, че сдружението не отговаря на изскванията на т. 25 във връзка с т. 24 от § 1 от ДР на ЗООС, и жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството в тази част прекратено.
Разгледани по същество останалите жалби са основателни.
Предвид характеристиката на предложението, административният акт е издаден от компетентния по смисъла на чл. 94, ал. 1, т. 1 от ЗООС орган.
Настоящият състав на ВАС, пето отделение намира, че произнесеното от министъра на околната среда и водите е в нарушение на административнопроизводствените правила и на материалния закон по следните съображения:
На първо място допуснато е нарушение на разпоредбата на чл.11, ал. 1 от НУРИОВОС във връзка с чл. 96, ал. 1 от ЗООС тъй като императивното изискване при изготвяне на ДОВОС да се използват актуални данни, включващи описание и анализ на компонентите и фаторите на околната среда по чл. 4 и чл. 5 от ЗООС и на материалното и културно наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях не е спазено. Действително между инициирането на административното производство пред министъра на околната среда и водите до произнасянето с решение за одобряване на инвестиционното предложение изминава сравнително дълъг период от време, но това не променя задължението за спазване на цитираната норма. От данните по делото по несъмнен начин е установено, че районът на гр. Кърджали-река Арда е определен като "гореща екологична точка" с ПМС № 50/1994г., а с Решение № 822/19.12.2008г. на МС на РБ за определяне на районите в Република България с повишен здравен риск, между тях е и гр. Кърджали като населено место с повишен здравен риск, свързан едновременно със замърсяване на атмосферния въздух и със замърсяването на почвата. По делото са представени като доказателства- независими експертни становища от епидемиологични проучвания за оценка на здравния риск и неговото управление в екологично застрашени райони на страната, включително района на гр. Кърджали. , независима оценка относно ДОВОС на ст. н. с. инж. Добринка Лалова, както и особеното мнение на допълнителния член от състава на ВЕЕС-Андрей Ковачев. Според тях са допуснати сериозни пропуски във връзка с описаната от експертите по ОВОС, технология за преработка на златосъдържащи полиметални руди", свързани с липсата на данни за пълно изследване на постъпващия в лабораториите на дружеството пулп, с некоректно посочване на мерните единици за съдържание на тежки метали в утайки, не е взето предвид местоположението на планираната инсталация със заложеното за използване високотоксично вещество-цианид-тъй като се контролират пределно допустимите концентрации (ПДК) само на две-три форми на съединеня на цианид, а те са десетки и не са включени в мониторинга и др. Така описаната тежка екологична обстановка на района на гр. Кърджали не е взета предвид при вземане на оспореното решение, то се базира изцяло на изводите на експертите по ОВОС, без съобразяване с реалните резултати от изследванията на отделни компоненти на околната среда в обсъждания район от специализираните местни органи и лаборатории, без обсъждането на негативния отзвук на засегнатата общественост от реализацията на инвестиционното предложение, както и на министерските решения. Изложеното поставя под съмнение изводите направени в оспорения административен акт относно одобреното инвестиционно предложение и неговото въздействие върху околната среда. Допълнителни съображения в подкрепа на извода за несъответствие между възприетите от административния орган фактически основания за издаването на акта и действителното положение са и заключенията от епидемиологичните проучвания за оценка на здравния риск и неговото управление в екологично застрашени райони на страната, които са основа и за взетите на ниво Министерски съвет решения за определяне на районите в РБ с повишен здравен риск.
На второ място следва да бъде посочено и нарушението на изискването за спазване на нормите за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащата и територия и определените в тази връзка хигиенно-защитни зони. В заключението на единичната експертиза категорично е посочено нарушаване на изискването на Приложение № 1, т. 184а (ДВ, бр. 20/1999г. към чл. 2, 4 и чл. 6, ал. 2, 4 и 6 от Наредба № 7 от 25.05.1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм), действаща към датата на издаване на административния акт, която определя хигиенно-защитна зона от 2000м за посочените дейности, част от които се изпълняват и от "Горубсо-Кърджали" АД. От данните в ДОВОС -стр. 37 и 38 е видно, че "Горубсо-Кърджали" АД се намира в промишлената зона на гр. Кърджали от построяването си през 1947г. и в настоящия момент местоположението му е на около 500м от най-близко разположените жилищни сгради на града и на около 350м от жилищните сгради в северна посока. Съществуващото положение на сградния фонд на предприятието към момента на издаване на административния акт не освобождава органа от излагане на съображения в решението какво налага игнорирането на нормативноустановените в цитираната Наредба изисквания за отстояние на инсталацията за преработка на златосъдържащи полиметални руди и нарушаването на хигиенно-защитната зона, която е гаранция за осигуряване на здравна защита на селищната среда. Липсват съображения и по какъв начин се отразява тази близост при преценката на въздействието върху околната среда и нейните компоненти на обсъжданото инвестиционно предложение предвид данните за местоположението на обекта и въвеждането на новата технология с използване на високо токсичното вещество -цианид, при категорично установените данни за сериозната екологична обстановка в гр. Кърджали и близките населени места Вишеград и Островица. Не може да се сподели изложеното в оспореното решение, че местоположенето на обекта е съгласувано с Министерство на здравеопазването с представеното по делото писмо изх. № 47-22-ПСК-0728/04.09.2008г. В писмото е посочено, че преди съгласуване на местоположението, поради високия рисков потенциал на предприятието при аварии съгласно чл. 103 от ЗООС, следва да бъде издадено разрешително от МОСВ по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗООС. Към момента на издаване на административния акт не е налице издадено разрешително. По-късно издаденото е ирелевантно за обсъждане на законосъобразността на акта на министъра на околната среда и водите, поради което настоящият състав намира, че отразеното в решение № 18-5/2009г. в т. 4 не отразява фактическото положение към момента на произнасяне на акта. Възприетите от министъра на околната среда и водите фактически обстоятелства не са достатъчни за обосноваването на акта, необходимо е излагане на конкретни съображения за да може да бъде проверено волеизявлението, обективирано в административния акт.
На следващо място, въпреки даваните указания на възложителя за посочване на алтернативи за местоположение, такива не са посочени, не са обсъждани и в ДОВОС, поради приетото в доклада, че се касае за реконструкция и разширение на действащата обогатителна фабрика и не се налага обсъждането на алтернативи за производството. Разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗООС, регламентираща задължителните реквизити на ДОВОС, конкретно т. 2 относно изискването за обсъждане на алтернативите за местоположение, избор на технология, включително "нулева алтернатива" не предвижда изключения от императивното изискване за необходимото съдържание на доклада. Още повече, че реконструкцията на съществуващата инсталация е с цел въвеждане на нова по рода си технология, която дори да се приеме, че отговаря на най-добрите налични техники, изисква убедително и мотивирано одобряване от министъра на околната среда и водите при спазване на всички законоворегламентирани изисквания по чл. 96 от ЗООС преди вземане на окончателно решение. По изложените съображения настоящия състав на ВАС, пето отделение, намира че административният орган не излага мотиви по съществени елементи на решението, обсъдени по-горе, което обуславя незаконосъобразноост на акта, като издаден при допуснато съществено процесуално нарушение. Мотивите са част от формата на акта-това са фактическите и правни съображения, които ръководят органа да издаде административния акт. Пропуските в мотивите в разглеждания казус не позволяват да бъде проверено волеизявлението на министъра на околната среда и водите за одобряване на новата технология.
На последно място оспореното решение е постановено в нарушение на материалноправните разпоредби на чл. 99, ал. 3, т. 6 във връзка с чл. 96, ал. 1, т. 4, б. "в" и т. 6 от ЗООС.
Управлението на отпадъците, генерирани от минно-преработвателните дейности на "Горубсо-Кърджали" АД, включително и дейностите след въвеждане на новата технология следва да бъдат в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства (ЗПБ)-Глава осма (Нова, ДВ, бр. 70/2008г.)-Управление на минните отпадъци и на Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци. Съгласно чл. 22д от ЗПБ в редакцията към ДВ, бр.70 от 2008г. дейностите, пораждащи минни отпадъци не могат да се осъщствяват без одобрен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице план за управление на минните отпадъци. В плана за управление на минните отпадъци за съоръжение, включващо наличие на цианид (одобреното инвестициононо предложение има такъв характер), операторът предлага мерки за намаление концентрацията на слабокиселинния разложим цианид до възможно най-ниското равнище, използвайки най-добрите налични техники в съответствие със сроковете, предвидени в § 89. От доказателствата по делото безспорно е установено обстоятелството, че към момента на издаване на административния акт няма одобрен по съответния ред план за управление на минните отпадъци за одобрената инсталация за преработка на руда. Действително съгласно изискванията за съдържание и обхват на ДОВОС (чл. 96 от ЗООС) и предвид спецификата на одобреното инвестиционно предложение, което води до генериране на отпадъци, включително опасни в т. 5 от доклада-Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат засегнати от инвестиционото предложение , както и взаимодействието между тях, характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда са включени и факторите "Отпадъци", и "Опасни вещества". Но описанието, анализът и оценката на тези фактори в ДОВОС, а впоследствие и в стъпващото на изводите на доклада на експертите решение № 18-5/2009г. са направени при липсата на задължителния към този момент план за управление на минните отпадъци предвид чл. 22г, ал. 3 от ЗПБ (редакция ДВ, бр. 70 от 2008г.). Съгласно цитираната норма когато дейността, пораждаща минни отпадъци, подлежи на ОВОС съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, планът за управление по чл. 22в, ал. 2 е неразделна част от инвестиционното намерение, подлежащо на ОВОС. Приетият през 2010г. план не може да санира допуснатото нарушение на материалния закон при преценката на оспореното решение на всички основания по чл. 146 от АПК, предвид датата на произнасяне на административния акт и разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от АПК разпореждаща съответствието на административния акт с материалния закон да се преценява към момента на издаването му.
С изложените съображения следва да бъде постановено решение, с което да бъде отменено решение № 18-5/19.10.2009г. на министъра на околната среда и водите и административната преписка бъде върната на административния орган за ново произнасяне по заявлението на "Горубсо-Кърджали" АД.
Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение


РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 18-5/19.10.2009г. на министъра на околната среда и водите.
Връща преписката на министъра на околната среда и водите за ново произнасяне.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Сдружение Сдружение за аграрни и екологични проекти „ГЕО”, гр. Пловдив.
Прекратява производството в тази част.
Решението може да се обжалва пред 5-членен състав на ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Йордан Константинов
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Илияна Дойчева
/п/ Виолета Главинова
В.Г.

http://novini.dir.bg/news.php?id=9072289

Синовете на Блъсков и Дионисиев завлякоха СБЖ с 800 бона
BLITZ - 17 Юли 11:13
Не плащат наем, отказват да освободят имотите
800 000 лева дължат три частни фирми на Съюза на българските журналисти. Съдът ги осъжда да платят парите и освободят обектите, но до момента бизнесмените нито плащат, нито ги освобождават?! В ръководството на журналистическата организация вече подозират опити за присвояване на собствеността им чрез фалиране на дружествата, които ги стопанисват, потвърди пред «ШОУ” шефът на СБЖ Милен Вълков.

Наемателят на почивните станции във Варна и Банкя е компания, зад която стои Петьо Блъсков-син. Собственик на фирмата "Български имоти-корпорация" се води адвокатът Данчо Джиков, който през последните 20-ина година е дясна ръка на Блъсков. Преди няколко месеца младият Блъсков е представил пред ръководството на СБЖ документ, според който фирмата “Български имоти-корпорация” е вече собственост на фирма “Блок 12″, която пък е 100% собственост на Петьо Блъсков-баща. В момента тя дължи 280 119 евро наем и отказва да ги плати.

Синът на бизнесмена Борислав Дионисиев - Христо, стопанисва Клуб-ресторанта на СБЖ,

намиращ се на партерния етаж в сградата на централната столична улица "Граф Игнатиев”. Имотът е преустроен на кафе-бар с лятна градина. То е едно от най-посещаваните и в същевременно най-скъпи заведения в централната част на столицата, установи проверка на «ШОУ”. Въпреки това фирмата на Дионисиев-младши «Валедо” ООД е натрупала борч от 276 675 лева, които също отказва да плати. И срещу нея в съда има дело, каза шефът на СБЖ Милен Вълков.

Третият неизряден наемател е Сия Дуфева, която е дъщеря на Константин Дуфев, дългогодишен шеф на телевизионен център - Пловдив. Тя дължи почти 20 000 лв. Дуфева наема култовия ресторант на втория етаж в сградата на СБЖ. При подписването на договора дамата обещава да модернизира помещението, като го "преработи" в две части - кафе и ресторант. Дуфева обаче забравя за обещанията и замразява ремонта. В един момент в СБЖ забелязват, че Сия преустройва кръчмата в апартамент за живеене?!

Тя също трябва да плаща наем, но не го плаща

През декември 2007 г. СБЖ отдаде под наем на Блъсков 47 декара на Златни пясъци. Там има 3 сгради и ботаническа градина. Даде и базата си в Банкя.

Договорът е за 10 г. срещу наем от 250 000 евро на година

Управител на фирмата-наемател е Данчо Джиков, а неин собственик е “Южен кръст 2001” на Петьо Петьов Блъсков. Първите 3 години парите трябвало да се плащат наведнъж - до 20 януари, а след това - на месечни вноски. В началото на 2010 г. обаче от “Български имоти - корпорация” не платили нищо.

“Изчакахме, после им пратихме покана да ни върнат имота и накрая заведохме дело”, обясняват от СБЖ. След това наемателите внесли 150 000 евро. На 27 април т.г. Софийският районен съд се произнесе, че имотът трябва да се освободи.

На Общото събрание на СБЖ на 14 май т.г. е взето решение за изключването на Блъсков от организацията. За да предотврати това, той се появява на сбирката с намерението да остане. В продължение на почти 2 часа делегатите и Милен Вълков се опитват да го изгонят, докато Блъсков настоява, че трябва да остане, тъй като се приема бюджетът на съюза. След дълги разправии, освирквания и дюдюкания той е изгонен, пише в стенограмата от заседанието.

Разяреният Блъсков си тръгва и сипе закани срещу всички

В желанието си на всяка цена да стане собственик на имотите на СБЖ той кара една от репортерките в неговото журналистическо дружество - Ирина Иванова, да подаде жалба в съда. В нея се твърди, че СБЖ има нелегитимно ръководство. Въпреки това по съдебен ред организацията доказва наново своята регистрация. Целта на Блъсков и компания е да станат собственици на ползваните от тях имоти. Обжалването на съдебните решение се използва за протакане на изнасянето от имотите и гарантиране на висока печалба през летния сезон.

В момента решението на Софийския градски съд, което гони наемателите, е обжалвано пред по-горна инстанция, каза още Милен Вълков. Това стопира изхвърлянето на Блъсков, Дионисиев и Дуфева.

Петьо Блъсков отказва да плаща наема и на сградата, в която се помещава екипът на вестника му "Република". Нещо повече - негови репортери твърдят, че се готви фалиране на дружеството, издаващо вестника. Това е стара Блъскова практика. През годините той трупа сериозни задължения към множество кредитори, не плаща осигуровки и хонорари на работещите при него. След като сумата набъбва, дружеството се фалира в съда, а активите му се прехвърлят на нова фирма. Така служителите не могат да си получат заплатите, а държавата, печатниците и наемодателите не могат да си приберат парите. С новата фирма Блъсков и компания продължават по същия начин до следващото фалиране...

Пламен СТАНЧЕВ

вторник, 5 юли 2011 г.

Министърът Нона Караджова говори за интересите на обществото

"... Законът за концесиите е ясен - че договорът се прекратява при възникване на опасност за околната среда. Тук опасността не само е възникнала, а е била консумирана. Министърът Нона Караджова говори за интересите на обществото, които трябва да бъдат защитени. За кое общество обаче става дума, така и не стана ясно. Със сигурност е някакво малко, в което влизат акционерите на "Юлен" и още двайсетина човека. Или както попита коментатор във Фейсбук: "Ако утре узаконите и убийствата, кражбите, наркотиците и т.н., това означава ли, че ще сте решили проблема с престъпността веднъж завинаги "в полза на региона и на страната?"

Ако кликнете заглавието, ще четете статията за узаконяването на беззаконието директно в Капитал.
социални мрежи