понеделник, 18 юли 2011 г.

Горубсо, цианиди, МОСВ

РЕШЕНИЕ

№ 10529
София, 07/13/2011

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България - Пето отделение, в съдебно заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

при секретар
Мадлен Дукова
и с участието
на прокурора
Тодор Мерджанов
изслуша докладваното
от съдията
ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

по адм. дело № 15585/2009.

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на кмета на Община Кърджали против решение по оценка на въздействието върху околната среда № 18-5/19.10.2009г. на министъра на околната среда и водите. Срещу същото решение са подадени жалби и от Сейфи Азис Неджип, Бахар Велиева Палова, Харун Харун Бекир, Ехлимат Талят Чобан, Камелия Христова Колчева и Сдружение за аграрни и екологични проекти „ГЕО”, присъединени за разглеждане в настоящото производство на осн. чл. 213 от ГПК. По изложени доводи за липса на компетентност при издаване на решението, неспазване на установената форма, съществени нарушения на административно-производствените правила и противоречие с материално-правните разпоредби на Закона за подземните богатства (ЗПБ), Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци и Закона за опазване на околната среда (ЗООС) се иска прогласяване на нищожност, респ. отмяната му като незакоонсъобразно.
Ответникът – министърът на околната среди и водите оспорва жалбите.
Заинтересованата страна – „Горубсо Кърджали” АД оспорва жалбите. Излага подробни съображения за законосъобразност на оспорения административен акт.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава мотивирано заключение за основателност на жалбата на кмета на община Кърджали и за недопустимост на жалбите на физическите лица, като подадени при недоказан правен интерес.
За да се произнесе по същество, Върховният административен съд, пето отделение, прие за установено следното:
Административното производство започва по уведомление на „Горубсо Кърджали” АД с вх. № ОВОС-1120 от 24.04.2007 г., подадено в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за инвестиционно намерение „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди”. С писмо от 23.05.2007 г. министърът на околната среда и водите уведомява заявителя, че инвестиционното предложение следва да се разглежда като „разширение” по смисъла на т. 28 от §1 на ДР на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), попада в обхвата на т.7, б. „а” от Приложение № 1 на ЗООС и съгласно т. 38 от същото Приложение подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). С писмо изх. № ОВОС-1120/25.05.2007г. заместник министърът на околната среда и водите указва на дружествата, че следва да възложи изработване на задание за обхвата на ОВОС, което да съдържа информацията, посочена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата), както и да организира провеждането на консултации, в т.ч. с със специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопзването (МЗ), засегнатата общественост и неправителствени организации, както и с МОСВ и Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-Хасково. Указано е още, че разработването на доклада за ОВОС задължително следва да се възложи на независими регистрирани от МОСВ експерти, в съответствие със заданието, информацията от проведените консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС. В т. 3 на писмото е посочено, че инвестиционното намерение попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС,т.2.5а и след изпълнението на задълженията по Глава шеста на ЗООС дружеството следва да получи комплексно разрешително, отговарящо на изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС 62/2003 г., изм и доп. С ПМС 278/2005 г.)
На 10.08.2007 г. възложителят представя в МОСВ задание за обхвата на ОВОС на инвестиционното предложение (ИП). На 15.09.2007 г. с писмо изх. № 26-00-3048 на МОСВ в 5 точки са дадени конкретни указания за коригиране на заданието, по-съществените от които са: предмет на оценката следва да бъде намерението в неговата цялост, включително всички свързани допълнителни и спомагателни дейности и обекти, съобразен ли е обекта с решение по ОВОС от 2000г. на министъра на околната среда и водите за съгласуване на Общия градоустройствен план на гр. Кърджали, какви са алтернативите за изграждане на площадки на инсталацията на "Горубсо-Кърджали" АД извън града, какъв е кумулативния ефкт от съществуващата дейност на предприятието с предлаганото нава производство и др. На 17.10.2007 г. възложителят внася в МОСВ коригирано задание на доклад за ОВОС, което е оценено като съобразено с дадените указания и нормативната уредба (писмо изх. № 26-00-3048/16.11.2007 г. на МОСВ).
На 29.11.2007 г. „Горубсо Кърджали” АД представя в министерството доклад за ОВОС, приложения към доклада, нетехническо резюме на доклада за ОВОС (писмо изх. № 1372). С писмо изх. № ОВОС-2590/12.02.2008г. административният орган връща доклада за ОВОС, оценен с оценка "Г" според чл. 14, ал. 3 (ред. ДВ, бр. 80/2009г.) на НУРИОВОС, поради предоставена недостатъчна информация за вземане на решение и иизскваща сравнително малка допълнителна работа с конкретни указания за допълване на доклада. Преработеният доклад с вх. № ОВОС-2590/19.03.2008 г. по описа на МОСВ е оценен с положителна оценка "В"-предоставената информация е с пропуски, които не са от съществено значение при вземането на решение и на възложителя са дадени указания в 7- дневен срок да представи в МОСВ писмо от Министерството на здравеопазването за съгласуване на хигиенно-защитните зони за всички обекти, включени в ИП, за които не са спазени изискванията на Наредба 7/1992 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, след което да бъде организирано провеждане на обществено обсъждане. На 24.04.2008 г. в МОСВ постъпва преработения съгласно горните указания доклад.
На 23.05.2008 г. възложителят депозира в МОСВ съгласувателно писмо на Община Кърджали за провеждане на обществено обсъждане, публикация в местен ежедневник за датата, часа и мястото на провеждането му и доказателства за обявяването му на информационно табло и на електронния сайт в Община Кърджали. Протоколът от проведеното на 09.06.2008 г. общественото обсъждане на доклада по ОВОС, списъкът на присъстващите, както и представените становища на граждани и организации са внесени в МОСВ на 16.06.2008 г. (вх. № ОВОС-2590/16.06.2008 г.) На 23.06.2008 г. дружеството – възложител представя в МОСВ писмено становище и отговори на постъпилите във връзка с реализацията на ИП възражения от общественото обсъждане на ДОВОС (вх. № 26-00-2429/23.06.2008 г.), както и декларация в съответствие с изискването на чл. 17, ал. 6 от НУРИОВОС, че в резултат на проведеното обществено обсъждане не са предложени писмено други начини за осъществяване на ИП и не се налага допълване на разработения ДОВОС.
С писмо изх. № ОВОС-2590 от 01.07.2008 г. е поискана допълнителна информация по компонентите „Води” и „Почви”, направено предложение от Изпълнителна агенция по околната среда за местоположението на промишлената площадка и съгласувателно писмо от МЗ. В отговор на 09.09.2008г. възложителят изпраща допълнителна информация с приложения (вх. № ОВОС – 2590/09.09.2008), включително писмо изх. № 47-ПСК-0728/04.09.2008г. на Министерство на здравеопзаването.
В съответствие с изискването на чл. 119, ал. 2 от Раздел ІІ и чл. 99а, ал. 1 на ЗООС (изменен ДВ, бр. 103 от 09.12.2008 г. за допълване на ДОВОС съгласно изискванията на т. 3 от Методиката за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително дружеството – възложител изпраща в МОСВ допълнения към ДОВОС (вх. № ОВОС – 2590/06.03.2009 г. Последните са оценени от МОСВ и в заключение на дружеството е указано, че не представя информация за всички параметри на прилаганата техника, поради което не може да се направи заключение за осигуряване прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) – писмо изх. № ОВОС – 2590/ 29.06.2009 г. С молба вх. № ОВОС – 2590/08.07.2009 г. дружеството представя допълнителна информация във връзка с оценка на изискванията за НДНТ на проектните инсталации, включени в ИП и иска допускане на изключението по чл. 118, ал. 2 от ЗООС за завършване на процедурата по ОВОС.
Докладът за ОВОС на ИП „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди” с възложител „Горубсо Кърджали” АД е одобрен на заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на МОСВ, проведено на 05.10.2009 г.(Протокол 5/05.10.2009 г.), за което МОСВ уведомява засегнатата общественост и организациите (2 броя писма от 28.09.2009 г.). На същото заседание е взето решение да бъде предложено на министъра на околната среда и водите да одобри осъществяването на инвестиционното предложение за "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди".
Въз основа на доклада по ОВОС, решението на ВЕЕС, резултатите от общественото обсъждане, становищата на специализираните органи и организации министърът на околната среда и водите произнася решение № 18-5/2009 г., предмет на оспорване в настоящото производство, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение „Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на полиметални златосъдържащи руди”. Решението е съобщено на възложителя, на засегнатите кметства и общини, на специализираните органи и организацияя и е обявено във вестник "24 часа" на 23.10.2009г. С оспореното решение №18-5/19.10.2009г. министърът на околната среда и водите одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за "Реконструкция и разширение на инсталация за преработка на златосъдържащи полиметални руди" с възложител "Горубсо-Кърджали" АД-гр. Кърджали, с което се предвижда въвеждане на технология за извличане на благородни метали от междинни ( гравитационни) продукти. Проектът включва преустройство на съществуващия флотационен цех за целите на технологичния процес и изграждане на съоръжения за цикъла на извличане, въгленова адсорбция и деструкция на цианидите. Предвид характеристиката на предложението, административният акт е издаден от компетентния по смисъла на чл. 94, ал. 1, т. 1 от ЗООС орган. В мотивите към решението при описание на инвестиционното предложение, органът се позовава безкритично на изводите на експертите, които изготвят доклада за ОВОС и според които реализацията на намерението няма да доведе до влошаване на екологичната обстановка за района на гр. Кърджали, определена като "гореща екологична точка" на страната, напротив, в сравнение с досегашната дейност на дружеството се постига съществено облекчаване на екологичната обстановка по отношение на емисии в отпадъчните води и управлението на основната маса твърди отпадъци (хвост) и праховите емисии на депото (действащото хвостохранилище) за тяхното събиране поради намаляване на годишния капацитет на производство, съответно намаляване на използването на натриев цианид като основен реагент и включването като основна част на технологията на производство "мокри процеси", които практически са свободни от емисии на замърсители в атмосферния въздух. От предвижданата технология се очаква постигане на остатъчни съдържаня на цианиди значително под нормите, препоръчани в Директива 20016/12/ЕС за хвостохранилища след цианидна обработка. С решението се приема за доказано приложението на най-добри налични техники.
Одобреното с решението инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение № 1, т. 38 към ЗООС, поради което извършването на оценка на въздействието върху околната среда е задължително. Тъй като местоположението му е в близост до защитена зона "Студен кладенец" с код BG0002013 за опазване на дивите птици и до защитена зона "Родопи-Източни" с код BG0001032 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приети с Решение на Министерския съвет № 122/02.03.2007г. органът приема, че инвестиционното предложение подлежи и на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони на основание чл. 2, ал. 3 (редакция ДВ, бр. 73/2007г.) от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Оценката за съвместимостта на инвестициононото предложение, което попада в обхвата на ЗООС е извършена чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на ЗООС и в съответствие със специалните разпоредби на Закона за биолгичното разноообразие (ЗБР) и на глава трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
За изясняване на съдебноадминистративния спор пред настоящата инстанция са допуснати и изслушани две комплексни съдебно-технически експертизи-единична и тройна. Въпросите, поставени на вещите лица са свързани с изясняване на съдържанието и качеството на доклада за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение върху отделните компоненти на околната среда. В приетото по делото заключение на единичната експертиза е посочено, че съгласно сравнителните документи с насоки за най-добри налични техники (НДТ)-BREF Code MTWR и BREF Code NFM най-разпространеният безконкурентен в промишлената практика метод за директна хидрометалургична преработка на златосъдържащи руди, е излугването с алкални разтвори на натриев цианид (технология на цианидно излугване). Заключенията и по двете експертизи са направени след концентрирано изложение на основните и най-важни елементи от съдържанието на доклада на експертите по ОВОС, като изводите и преценката на въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда (териториално въздействие на база предполагаемо въздействие върху населението и околната среда, генерирането на отпадъци и тяхното управление, използването на най-добри налични техники и др.) изцяло кореспондират на изводите в доклада и се заключават в постигане на съществено подобрение на екологичната среда при прилагането на избраната технология за преработка на златосъдържащи полиметални руди. Същевременно е посочено, че докладът не се позовава на изследванията, които са правени от РИОКОЗ-Кърджали по отношение на концентрацията на олово и други опасни вещества за питейни води в подземните води в близост до хвостохранилището на предприятието, както и че данни за качеството на атмосферния въздух са ползвани от общата характеристика на ситуацията в района, без за целите на ДОВОС да се използват данните от пунктовете за мониторинг за чистотата на атмосферния въздух на територията на гр. Кърджали. Посочено е също така, че съоръженията за управление на минните отпадъци не са категоризирани по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО)., както и че съгласно Приложение № 1, т. 184а (ДВ, бр. 20/1999г. към чл. 2, 4 и чл. 6, ал. 2, 4 и 6 от Наредба № 7 от 25.05.1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм), действаща към датата на издаване на административния акт хигиенно-защитната зона от 2000м. включва и депониране на производствени неопасни отпадъци в хвостохранилища, шламохранилища и хидросгуроотвали със срок на експлоатация на депото до 10 год. включително. А контурът на въздействие на инвестиционото предложение, определен в ДОВОС е резултат на математическо моделиране, посредством одобрен от МОСВ, МРРБ, МЗ програмен продукт Plume на изходни данни за състоянието на компонентите на околната среда, добити на основание конкретно задание и при спазване на процедура, методика и състав на екип от специалисти, указани в НУРИОВОС. Не са взети предвид представените по делото протоколи на РИОКОЗ за извършени отделни измервания на съдържание на различни вещества в компонентите на околната среда, които имат своето високо информативно значение, но техния формат не позволява съпоставяне с резултатите от научните изследвания. Съдът кредитира заключенията като компетентно дадени.
При така установените факти настоящият състав на Върховния административен съд, пето тоделение, стигна до следните правни изводи:
Жалбите на кмета на община Кърджали, и на физическите лица Сейфи Азис Неджип, Бахар Велиева Палова, Харун Харун Бекир, Ехлимат Талят Чобан и Камелия Христова Колчева, които са жители на гр. Кърджали, поради което са непосредствено засегнати от реализирането на инвестиционното намерение са процесуално допустими, подадени са в срока по чл. 99, ал. 6 от ЗООС и са от лица с правен интерес от оспорването. Жалбата на сдружение за аграрни и екологични проекти "ГЕО" гр. Пловдив е регистрирано сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и е определено за извършване на дейност в частна полза, не представя доказателства и не обосновава правен интерес от оспорването на решението на министъра на околната среда и водите, поради което настоящата инстанция намира, че сдружението не отговаря на изскванията на т. 25 във връзка с т. 24 от § 1 от ДР на ЗООС, и жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството в тази част прекратено.
Разгледани по същество останалите жалби са основателни.
Предвид характеристиката на предложението, административният акт е издаден от компетентния по смисъла на чл. 94, ал. 1, т. 1 от ЗООС орган.
Настоящият състав на ВАС, пето отделение намира, че произнесеното от министъра на околната среда и водите е в нарушение на административнопроизводствените правила и на материалния закон по следните съображения:
На първо място допуснато е нарушение на разпоредбата на чл.11, ал. 1 от НУРИОВОС във връзка с чл. 96, ал. 1 от ЗООС тъй като императивното изискване при изготвяне на ДОВОС да се използват актуални данни, включващи описание и анализ на компонентите и фаторите на околната среда по чл. 4 и чл. 5 от ЗООС и на материалното и културно наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях не е спазено. Действително между инициирането на административното производство пред министъра на околната среда и водите до произнасянето с решение за одобряване на инвестиционното предложение изминава сравнително дълъг период от време, но това не променя задължението за спазване на цитираната норма. От данните по делото по несъмнен начин е установено, че районът на гр. Кърджали-река Арда е определен като "гореща екологична точка" с ПМС № 50/1994г., а с Решение № 822/19.12.2008г. на МС на РБ за определяне на районите в Република България с повишен здравен риск, между тях е и гр. Кърджали като населено место с повишен здравен риск, свързан едновременно със замърсяване на атмосферния въздух и със замърсяването на почвата. По делото са представени като доказателства- независими експертни становища от епидемиологични проучвания за оценка на здравния риск и неговото управление в екологично застрашени райони на страната, включително района на гр. Кърджали. , независима оценка относно ДОВОС на ст. н. с. инж. Добринка Лалова, както и особеното мнение на допълнителния член от състава на ВЕЕС-Андрей Ковачев. Според тях са допуснати сериозни пропуски във връзка с описаната от експертите по ОВОС, технология за преработка на златосъдържащи полиметални руди", свързани с липсата на данни за пълно изследване на постъпващия в лабораториите на дружеството пулп, с некоректно посочване на мерните единици за съдържание на тежки метали в утайки, не е взето предвид местоположението на планираната инсталация със заложеното за използване високотоксично вещество-цианид-тъй като се контролират пределно допустимите концентрации (ПДК) само на две-три форми на съединеня на цианид, а те са десетки и не са включени в мониторинга и др. Така описаната тежка екологична обстановка на района на гр. Кърджали не е взета предвид при вземане на оспореното решение, то се базира изцяло на изводите на експертите по ОВОС, без съобразяване с реалните резултати от изследванията на отделни компоненти на околната среда в обсъждания район от специализираните местни органи и лаборатории, без обсъждането на негативния отзвук на засегнатата общественост от реализацията на инвестиционното предложение, както и на министерските решения. Изложеното поставя под съмнение изводите направени в оспорения административен акт относно одобреното инвестиционно предложение и неговото въздействие върху околната среда. Допълнителни съображения в подкрепа на извода за несъответствие между възприетите от административния орган фактически основания за издаването на акта и действителното положение са и заключенията от епидемиологичните проучвания за оценка на здравния риск и неговото управление в екологично застрашени райони на страната, които са основа и за взетите на ниво Министерски съвет решения за определяне на районите в РБ с повишен здравен риск.
На второ място следва да бъде посочено и нарушението на изискването за спазване на нормите за осигуряване на здравна защита на селищната среда и прилежащата и територия и определените в тази връзка хигиенно-защитни зони. В заключението на единичната експертиза категорично е посочено нарушаване на изискването на Приложение № 1, т. 184а (ДВ, бр. 20/1999г. към чл. 2, 4 и чл. 6, ал. 2, 4 и 6 от Наредба № 7 от 25.05.1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм), действаща към датата на издаване на административния акт, която определя хигиенно-защитна зона от 2000м за посочените дейности, част от които се изпълняват и от "Горубсо-Кърджали" АД. От данните в ДОВОС -стр. 37 и 38 е видно, че "Горубсо-Кърджали" АД се намира в промишлената зона на гр. Кърджали от построяването си през 1947г. и в настоящия момент местоположението му е на около 500м от най-близко разположените жилищни сгради на града и на около 350м от жилищните сгради в северна посока. Съществуващото положение на сградния фонд на предприятието към момента на издаване на административния акт не освобождава органа от излагане на съображения в решението какво налага игнорирането на нормативноустановените в цитираната Наредба изисквания за отстояние на инсталацията за преработка на златосъдържащи полиметални руди и нарушаването на хигиенно-защитната зона, която е гаранция за осигуряване на здравна защита на селищната среда. Липсват съображения и по какъв начин се отразява тази близост при преценката на въздействието върху околната среда и нейните компоненти на обсъжданото инвестиционно предложение предвид данните за местоположението на обекта и въвеждането на новата технология с използване на високо токсичното вещество -цианид, при категорично установените данни за сериозната екологична обстановка в гр. Кърджали и близките населени места Вишеград и Островица. Не може да се сподели изложеното в оспореното решение, че местоположенето на обекта е съгласувано с Министерство на здравеопазването с представеното по делото писмо изх. № 47-22-ПСК-0728/04.09.2008г. В писмото е посочено, че преди съгласуване на местоположението, поради високия рисков потенциал на предприятието при аварии съгласно чл. 103 от ЗООС, следва да бъде издадено разрешително от МОСВ по реда на чл. 104, ал. 1 от ЗООС. Към момента на издаване на административния акт не е налице издадено разрешително. По-късно издаденото е ирелевантно за обсъждане на законосъобразността на акта на министъра на околната среда и водите, поради което настоящият състав намира, че отразеното в решение № 18-5/2009г. в т. 4 не отразява фактическото положение към момента на произнасяне на акта. Възприетите от министъра на околната среда и водите фактически обстоятелства не са достатъчни за обосноваването на акта, необходимо е излагане на конкретни съображения за да може да бъде проверено волеизявлението, обективирано в административния акт.
На следващо място, въпреки даваните указания на възложителя за посочване на алтернативи за местоположение, такива не са посочени, не са обсъждани и в ДОВОС, поради приетото в доклада, че се касае за реконструкция и разширение на действащата обогатителна фабрика и не се налага обсъждането на алтернативи за производството. Разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗООС, регламентираща задължителните реквизити на ДОВОС, конкретно т. 2 относно изискването за обсъждане на алтернативите за местоположение, избор на технология, включително "нулева алтернатива" не предвижда изключения от императивното изискване за необходимото съдържание на доклада. Още повече, че реконструкцията на съществуващата инсталация е с цел въвеждане на нова по рода си технология, която дори да се приеме, че отговаря на най-добрите налични техники, изисква убедително и мотивирано одобряване от министъра на околната среда и водите при спазване на всички законоворегламентирани изисквания по чл. 96 от ЗООС преди вземане на окончателно решение. По изложените съображения настоящия състав на ВАС, пето отделение, намира че административният орган не излага мотиви по съществени елементи на решението, обсъдени по-горе, което обуславя незаконосъобразноост на акта, като издаден при допуснато съществено процесуално нарушение. Мотивите са част от формата на акта-това са фактическите и правни съображения, които ръководят органа да издаде административния акт. Пропуските в мотивите в разглеждания казус не позволяват да бъде проверено волеизявлението на министъра на околната среда и водите за одобряване на новата технология.
На последно място оспореното решение е постановено в нарушение на материалноправните разпоредби на чл. 99, ал. 3, т. 6 във връзка с чл. 96, ал. 1, т. 4, б. "в" и т. 6 от ЗООС.
Управлението на отпадъците, генерирани от минно-преработвателните дейности на "Горубсо-Кърджали" АД, включително и дейностите след въвеждане на новата технология следва да бъдат в съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства (ЗПБ)-Глава осма (Нова, ДВ, бр. 70/2008г.)-Управление на минните отпадъци и на Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци. Съгласно чл. 22д от ЗПБ в редакцията към ДВ, бр.70 от 2008г. дейностите, пораждащи минни отпадъци не могат да се осъщствяват без одобрен от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице план за управление на минните отпадъци. В плана за управление на минните отпадъци за съоръжение, включващо наличие на цианид (одобреното инвестициононо предложение има такъв характер), операторът предлага мерки за намаление концентрацията на слабокиселинния разложим цианид до възможно най-ниското равнище, използвайки най-добрите налични техники в съответствие със сроковете, предвидени в § 89. От доказателствата по делото безспорно е установено обстоятелството, че към момента на издаване на административния акт няма одобрен по съответния ред план за управление на минните отпадъци за одобрената инсталация за преработка на руда. Действително съгласно изискванията за съдържание и обхват на ДОВОС (чл. 96 от ЗООС) и предвид спецификата на одобреното инвестиционно предложение, което води до генериране на отпадъци, включително опасни в т. 5 от доклада-Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат засегнати от инвестиционото предложение , както и взаимодействието между тях, характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда са включени и факторите "Отпадъци", и "Опасни вещества". Но описанието, анализът и оценката на тези фактори в ДОВОС, а впоследствие и в стъпващото на изводите на доклада на експертите решение № 18-5/2009г. са направени при липсата на задължителния към този момент план за управление на минните отпадъци предвид чл. 22г, ал. 3 от ЗПБ (редакция ДВ, бр. 70 от 2008г.). Съгласно цитираната норма когато дейността, пораждаща минни отпадъци, подлежи на ОВОС съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, планът за управление по чл. 22в, ал. 2 е неразделна част от инвестиционното намерение, подлежащо на ОВОС. Приетият през 2010г. план не може да санира допуснатото нарушение на материалния закон при преценката на оспореното решение на всички основания по чл. 146 от АПК, предвид датата на произнасяне на административния акт и разпоредбата на чл. 142, ал. 1 от АПК разпореждаща съответствието на административния акт с материалния закон да се преценява към момента на издаването му.
С изложените съображения следва да бъде постановено решение, с което да бъде отменено решение № 18-5/19.10.2009г. на министъра на околната среда и водите и административната преписка бъде върната на административния орган за ново произнасяне по заявлението на "Горубсо-Кърджали" АД.
Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Върховният административен съд, пето отделение


РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № 18-5/19.10.2009г. на министъра на околната среда и водите.
Връща преписката на министъра на околната среда и водите за ново произнасяне.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Сдружение Сдружение за аграрни и екологични проекти „ГЕО”, гр. Пловдив.
Прекратява производството в тази част.
Решението може да се обжалва пред 5-членен състав на ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Йордан Константинов
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Илияна Дойчева
/п/ Виолета Главинова
В.Г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи