вторник, 27 април 2010 г.

Наглост в действие

Кликнете заглавието за да видите източника на тази наглост

"""
За целта предлагаме:
- Да отпадне от текстовете на закона понятието дънно тралиране и драгиране и да се посочат одобрени уреди, като се определят и заложат с определени параметри, конструкция и начин на използване.
- Да се даде ясно определение на влачещ уред за ловене на дънни обитатели;
- Специализираният улов на рапани да се извършва с “Бийм трал” с конструкция одобрена от институцията осъществяваща официален контрол в риболова /ИАРА/;
- Да се определят нормативно зони /полигони/ са улов на рапани с влачещи риболовни уреди;
- Да се разпише специализиран способ за ловене и/или добив на бяла пясъчна мида с уред одобрен от институцията осъществяваща официален контрол в риболова/ИАРА/;
- Да се опишат кой, как и кога определя зоните и местата и времето за улов на бяла мида;
- При затворен цикъл на производство /риболов, преработка и търговия/ от един собственик, да се издава само един документ - “Декларация за произход”;
- Документа за първа продажба да важи само за обекти-борса, тържище или аукцион, както и за центровете на първа продажба, ако са одобрени и регистрирани от НВМС;
- Регистрирани купувачи да имат право да осъществяват дейност единствено и само в обекти одобрени от НВМС и отговарящи на ветеринарно санитарните изисквания. /До изграждането на борси, тържища и места за първа продажба в съответствие с изискванията на Регламентите от “Хигиенният пакет”, това може да се осъществява в предприятията при спазване изискванията на системите за безопасност на храните НАССР. /;
- Чл. 3 ал. 1, т.3 от ЗРА да отпадне;
- Чл. 35 ал. 1, т.3 от ЗРА да отпадне;
- Чл. 49. т. а - Да се премахне текста декларация за произход, ветеринарни свидетелства или сертификати. Текста да добие вида “Стокова разписка и/или финансов документ с вписани в него № на одобрените от НВМС обекти имащи право да търгуват с хранителни продукти и суровини от животински произход”. /Това са борси, тържища, аукциони, предприятия, складове, магазини. Тоест обекти, които притежават БГ № и фигурират в регистъра, който НВМС предлага на Брюксел за отговарящи обекти. /;
- Да се разпишат еднакъв размер на налаганите наказания в глава осем по отношение на физически и юридически лица;
- По отношение на размерната група на рибите и водните организми да се извършат промени съобразно нашите условия и видовете обитаващи нашите географски ширини; /Прекалено са големи минималните размери на някои видове, каквито във водите на Черно море не се срещат/;
- Да се премахне изискването за такса ресурс.
- Да се премахне изискването за квотиране на определени видове, при условие че размера на ОДУ досега не е достиган.
- Да се въведе текст определящ рециркулационните системи и други иновативни технологии в развъждането на риба и водни организми за приоритетни за сектора, които се освобождават от данъци и се субсидират от лимита от ЕС, който Р България има за подпомагане на сектор рибарство.
"""

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи