петък, 16 април 2010 г.

Петчленката на ВАС реши

Няма да се реализира инвестиционният проект на “Дънди Прешъс Металс“ за изграждане на съоръжение за преработка на златната руда, добивана от мината в Челопеч, съобщиха от компанията в петък. Ден по-рано Върховният административен съд (ВАС) окончателно е отхвърлил положителното решение на министъра на околната среда и водите Нона Караджова по оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на проекта.

....

“Изключително сме разочаровани от решението на съда“, коментира Джонатан Гудман

Кликнете заглавито за цялата статия в медиапуул


Télécharger la pièce jointe d'origine

РЕШЕНИЕ

№ 4985
София, 15.04.2010

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на единадесети март две хиляди и десета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА ПЕТКОВА
ЧЛЕНОВЕ: ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ
НАТАЛИЯ МАРЧЕВА
МИЛКА ПАНЧЕВА
РУМЯНА ПАПАЗОВА
при секретар Светла Панева и с участието
на прокурора Искрена Величкова изслуша докладваното
от съдията ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.
по адм. дело № 1555/2010. Votre navigateur ne gère peut-être pas l'affichage de cette image.С решение от 04.11.2009 г., постановено по адм. д. № 12652 от 2008 г. Върховният административен съд – V отделение е отменил решение № 8 от 30.07.2008 г. на министъра на околната среда и водите, издадено на основание чл. 99, ал. 1 ЗООС по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ във връзка с инвестиционното предложение на „Челопеч Майнинг” ЕАД – с. Челопеч за разширяване и преработка на медно-златни руди от находище „Челопеч” и същевременно преписката е върната за ново разглеждане.
Против това решение на тричленния състав „Челопеч Майнинг” ЕАД и Министерството на околната среда и водите са подали касационни жалби, с които е поискано отменяването му.
Върховният административен съд не уважи касационните жалби.
Първото оплакване в смисъл, че тричленният състав неправилно приел, че е налице неактуалност на данните в доклада за ОВОС, с което е допуснато нарушение на чл. 96, ал. 1, т. 3 ЗООС, е неоснователно. Тричленният състав е констатирал, че на 26.04.2004 г. МОСВ е било информирано от „Челопеч Майнинг” ЕАД за инвестиционното му намерение относно находище „Челопеч”, че резултатите от общественото обсъждане на доклада за ОВОС съвместно с Общините Челопеч и Чавдар е бил представен на МОСВ на 21.12.2005 г., че решението на Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/ за одобряване на доклада за ОВОС е било взето на 10.03.2006 г., че около две години и четири месеца след това, на 30.07.2008 г. е било издадено решението по ОВОС. При тези констатации тричленният състав е приел, че след като министърът на околната среда и водите не е взел своето решение по ОВОС в срок до 45 дни след провеждане на общественото обсъждане, който срок е предвиден в чл. 99, ал. 2 ЗООС, то при изготвянето на доклада на ОВОС не са използвани актуални данни, включващи описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях, с което е допуснато нарушение на чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ и чл. 96, ал. 1, т. 3 ЗООС. Това становище на административния съд е правилно. За да може да се одобри инвестиционното предложение за разширяване и преработка на медно-златни руди от находище „Челопеч” трябва да е налице предвидено в чл. 11, ал. 1 НУРИОВОС условие: използването на актуални данни при изготвяне на доклада за ОВОС. Липсата на това изискване на чл. 96, ал. 1, т. 3 ЗООС, както е в конкретния случай, министърът на околната среда и водите не може да вземе решение по ОВОС. След като решението по ОВОС е било взето две години и половина след получаване на резултатите от общественото обсъждане, то очевидно е, че използваните данни за изготвяне на доклада за ОВОС са станали неактуални. Правилно е преценено от тричленния състав, че актуалността на данните в доклада по ОВОС не следва да се разглежда изолирано, а във връзка с решение на МС от 19.12.2008 г. за определяне на общините Челопеч, Златица и Пирдоп за районни с повишен здравен риск и ПМС № 50 от 16.03.19994 г., с което региона Пирдоп – Златица – р. Тополница е обявен за екологична гореща точка. Инвестиционното предложение може да бъде одобрено при съществуването на актуални данни в изготвения доклад за ОВОС.
Второто оплакване, в което се поддържа, че неправилно тричленният състав е приел, че общественото обсъждане на доклада за ОВОС следва да бъде проведено с всички засегнати райони, а не само с тези, определени от МОСВ, с което е допуснато нарушение административно производствените правила, е също неоснователно. Тричленният състав е констатирал, че на разстояние от 5 км от местоположението на инвестиционното предложение в землищата на Челопеч и Чавдар, се намират селата Челопеч, Чавдар, Карлиево, Църквище и град Златица. При тези констатации тричленният състав е приел, че следва да бъде извършено обществено обсъждане на доклада за ОВОС не само с определените от МОСВ общини Челопеч и Чавдар, а с всички посочени населени места, които са отдалечени на еднакво разстояние от месторазположението на предложението. И това становище на тричленния състав е правилно. След като съществуват данни за предполагаеми въздействия върху околната среда при реализацията на инвестиционното предложение и в други населени места, освен с общините Челопеч и Чавдар, то и с тези населени места следва да се извърши обществено обсъждане. От обстоятелството, че на основание чл. 97, ал. 1 ЗОО МОСВ е определило Челопеч и Чавдар като засегнати общини, с които е организирано съвместно обществено обсъждане на доклада за ОВОС, не следва друго.
Третото оплакване, в които се поддържа, че неправилно тричленният състав е приел, че има несъответствие на определения в доклада за ОВОС метод за преработка на меден концентрат с най-добрите налични техники и технологии, е също неоснователно. Тричленният състав след като е констатирал, че за преработка на медния концентрат е избран метода за високо температурно окисляване под налягане, който метод обаче не е приложен в промишлено производство с характеристиките на медния концентрат в Челопеч, е приел, че така избраната технология не почива на най-добрите налични техники и технологии. И това становище на тричленния състав е правилно. След като предложената от инвеститора технология не е приложена в промишлени условия, то следва да се приеме, че тя не е най-добрата налична технология по смисъла на § 1, т. 42 ДР на ЗООС. След като не е установена практическата пригодност на избрания метод, то правилно е прието, че този метод се явява в противоречие с дефиницията за най-добрите налични техники и технологии.
При това положение правилно е отменено решението по ОВОС и преписката е върната за ново разглеждане. Останалите доводи са неотносими към възникналия спор.
Като е приложил закона в смисъл на изложеното, тричленният състав не е допуснал никакво нарушение. Затова решението му поради това, че е правилно следва да се остави в сила.
По изложените съображения, Върховният административен съд, петчленен състав,

РЕШИ:


ОСТАВЯ в сила решението от 04.11.2009 г., постановено по адм. д. № 12652 от 2008 г. на Върховния административен съд – V отделение.
Решението не подлежи на обжалване.
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Светла Петкова
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Иван Трендафилов
/п/ Наталия Марчева
/п/ Милка Панчева
/п/ Румяна Папазова

И.Т.
Особено мнение на съдия Ив. Трендафилов:
Считам, решението на тричленния състав за неправилно, тъй като решението по ОВОС се явява законосъобразен административен акт.
Министърът на околната среда е взел обжалваното решение за осъществяване на инвестиционното предложение на „Челопеч Майнинг” ЕАД въз основа на чл. 99, ал. 1 ЗООС като е имал предвид доклада за ОВОС, становища на други специализирани ведомства и органи, резултатите от общественото обсъждане, по реда на чл. 97, ал. 1 ЗООС и решението на Висшия експертен екологичен съвет за одобряване на инвестиционното предложение. По своето съдържание докладът за ОВОС отговаря на изискванията за такова по чл. 96, ал. 1 ЗООС. При тези данни следва да се приеме, че процедурата по осъществяване на инвестиционното предложение е изпълнена по отношение на находище „Челопеч”, че не са допуснати нарушения на тази процедура за вземане на решението по ОВОС, така както е уредена в закона към момента на издаване на обжалваното решение на министъра на околната среда. В този смисъл е становището на Върховния административен съд, изразено в решението от 23.11.2006 г. по адм. д. № 7464 от 2006 г., където се разглежда съвършено аналогичен случай.
Съгласно чл. 97, ал. 1 ЗООС компетентният орган определя засегнатите общини, в които следва да се организира обществено обсъждане на доклада за ОВОС. По аргумент на противното следва, че не е работа на съда да посочва населените места, в които инвеститорът следва да извърши обсъждане на инвестиционното предложение.
Възражението, че липсва актуалност на информацията в доклада за ОВОС и че не са налице най-добраните налични техники по отношение на избраната технология са твърдения, които оспорващите е следвало да докажат на общо основание.
Съдът няма необходимите знания и по тази причина не може да преценява данните в доклада за ОВОС и предложената технология за преработка на медния концентрат. Касае за фактически въпроси и те се изясняват с допустимите от закона доказателства. Най-подходящо доказателство е заключението на вещото лице. В случая са били назначени две технически експертизи, които в своите заключения са потвърдили констатациите в доклада за ОВОС. Няма основание да се поставят под съмнение дадените от вещите лица заключения, поради което съдът следва да ги възприеме и съобрази решението с тях.

2 коментара:

  1. Интересно, ще има ли ей тук http://www.findata.co.nz/Markets/StockQuote/TSE/DPM.htm
    промяна?

    ОтговорИзтриване
  2. http://www.marketwatch.com/story/dundee-precious-metals-inc-bulgarian-court-renders-final-decision-revoking-chelopech-eia-resolution-2010-04-16?reflink=MW_news_stmp

    ОтговорИзтриване

социални мрежи