понеделник, 7 юни 2010 г.

Година по-късно, поглеждайки назад, ме е страх да мисля за напред

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА МИННО-ГЕОЛОЖКА КАМАРА И ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ
18-06-2009


Относно: Постигане на обща позиция и предприемане на съвместни действия за устойчиво развитие на добива на подземни богатства в България като стратегически и жизненоважен национален ресурс, изключителна държавна собственостБългарската минно-геоложка камараиПолитическа партия ГЕРБВ желанието си да установят по-системно сътрудничество за осигуряване необходимите условия за устойчивото развитие на добива на подземни богатства в Република България, както и за по-пълно използване на големите потенциални възможности на бранша за икономическия растеж на страната,

и като се има предвид стратегическото и жизненоважно значение на добива на подземни богатства за развитието на националната икономика и осигуряване на значителна част от БВП на страната, както и осигуряване на работа на пряко заети 30 хил. души,и като се има предвид, че добивната индустрия взаимодейства с ред други индустрии, като преработващи компании, доставчици на технологии и оборудване, научни, проектантски, строителни, консултантски, финансови, екологични и други услуги и поради тази причина всяко пряко свързано с добива работно място създава средно четири пъти повече работни места в страната, т.е. още за около 120 хил. души допълнително,и като се има предвид значението на минната индустрия за регионалния растеж в редица райони, където това е единственият сериозен поминък,подписахме настоящия Меморандум за разбирателство, с който заявяваме готовността си за съвместни действия за следното:1. До края на м.март 2010 г. да се приеме от новото правителство, в случай че ПП ГЕРБ участва в съставяне на правителството след парламентарните избори, в близък диалог с БМГК, национална политика и стратегия за ефективно и устойчиво добиване на подземните богатства на основата на потенциалните възможности на страната и най-добрите европейски законодателни практики на страни с близки до нашите природни и икономически условия;2. Въз основа на горното да се предложи на вниманието на Народното събрание да приеме нов Закон за подземните богатства и Закон за Българската минно-геоложка камара.

С тези закони да се решат следните по-важни, но не единствени проблеми:

- прозрачност при провеждане на конкурси за търсене и проучване и концесии за добив на подземни богатства;

Конкурсните комисии да бъдат междуведомствени, включващи представители на всички заинтересовани министерства и наблюдател от БМГК, подписал също декларация за конфиденциалност.

Конкурсните комисии да изпълняват общовалидна наредба, която да изключи корупционните практики. Тази наредба да се съгласува с БМГК, чиито членове най-много страдат от корупция.

- създаване на единен орган за прилагане на Закона за подземните богатства – Национална минна агенция към МС или към МИЕ, която в диалог с бизнеса да формира и провежда единна национална политика и стратегия в отрасъла. Освен това така ще бъде намален и броят на служителите в държавната администрация;

- създаване на условия за премахване на незаконния добив и сивата икономика в бранша, в т.ч. чрез законови строги санкции и, ако е необходимо, допълнителни административни структури, които да ги прилагат;

- улесняване процедурите за отчуждаване на земи за добив на подземни богатства;

- въвеждане на концесионни такси в ЗПБ за продукти, чиито цени се определят на международни борси;

- стимулиране на геологопроучвателните дейности, включително чрез увеличаване на дяла на държавното финансиране в приоритетните видове и региони;

- стимулиране на инвестициите във високорисковите подотрасли на добивната индустрия;

- определяне на задължителни срокове за произнасяне от ведомствата по всички етапи на преписките за търсене, проучване и концесии и засилени персонални санкции за неизпълнение;

- отстраняване на излишната бюрократична тежест при процедурите за търсене, проучване и концесии;

- стимулиране на инвеститорите за устойчиво, екологосъобразно и комплексно оползотворяване на подземните богатства и хармоничното му вписване с останалите отрасли и дейности;

- осигуряване на общо противодействие на тенденциозните и необосновани нападки срещу добивната индустрия;

- реализация на подходяща координирана и системна комуникационна стратегия с членовете на Камарата, държавните органи и обществеността;

- осигуряване на участието на представители на БМГК в работните групи на ведомствата и на Министерски съвет на всички нормативни документи, свързани с бранша, както и задължително прилагане на становището на БМГК към мотивите за вземането на решения на всички нива, независимо дали са взети предвид или не, от вносителите;

- Комисията по енергетика в НС да разшири своите функции и се преименува на Комисия по енергетика, природни ресурси и подземни богатства.

Подписали:18.06.2009 г.

За БМГК: За ПП ГЕРБ:Председател: Председател:

Д-р инж. Лъчезар Цоцорков Цветан Цветанов

2 коментара:

  1. Ясно и едностранчиво! Мислено е само как да се олесни живота на добивната индустрия, не как да се защитат интересите на местните хора, на природата. И как може да няма и дума за решаване на проблемите на 'горещите точки', за задълженията на инвеститорите за рекултивация, закриване, застраховки и фондове за случаи на аварии. Явно политическата застраховка е по-важна.

    ОтговорИзтриване
  2. Не вярвам на затъмнените и ме е страх от ръкописните участъци на "МЕМОРАНДУМА"

    ОтговорИзтриване

социални мрежи