понеделник, 14 март 2011 г.

срещу допуснато от министъра на околната среда и водите предварително изпълнение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 15028
София, 09.12.2010

Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ДИМА ЙОРДАНОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА
ЛЮБОМИРА МОТОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ГЕОРГИ АНГЕЛОВ
по адм. дело № 14251/2010. Document Link Icon


ЧАСТНИЯТ жалбоподател е обжалвал определението от 15.10.2010 г. по адм. д. № 12385/10 г. на тричленен състав на Върховния административен съд, с което е отхвърлена жалбата срещу допуснато от министъра на околната среда и водите предварително изпълнение на решението му за неизвършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за подмяната на съществуващ с нов седалков лифт.
ПРОИЗВОДСТВОТО е по чл. 60, ал. 7 АПК.
ЧАСТНАТА жалба, подадена в срок, е основателна.
1. Наличието на влязло в сила решение за неизвършването на ОВОС или на такова с положителна ОВОС е условие за инвестиционното проектиране и за разрешаване на строителството - чл. 144, ал. 1, т. 4 ЗУТ.
2. Предварително действие на невлязлото в сила решение за неизвършването на ОВОС може да се допусне при предпоставките на чл. 60, ал. 1 АПК. Общ критерий по тях е възможността за значителни или трудно поправими вреди от забавянето на изпълнението, срещу която при това не стои възможност за такива или по-значителни вреди от допускането му. По начало административните актове по опазване на околната среда са предохранителни, ето защо предварителното изпълнение на разрешителните от тях може да се допусне само в изключителни случаи, в които евентуалните щети върху природата са очевидно по-малки от тези от липсата на незабавно действие.
3. В случая предварителното изпълнение на решението на министъра на околната среда и водите е допуснато поради значителните имуществени разходи на инвеститора по съхранението и охраната на новото съоръжение, ако не бъде монтирано в годината на демонтиране на старото, и поради подготовката на кръга от Световната купа по ски през зимата на 2010/2011 г.
4. Стойността на тези разходи, обаче, не е установена нито от административния орган, нито по делото, затова не би могло да се счете, че те са значителни по смисъла на чл. 60, ал. 1 АПК. Не е доказана и спешността на демонтажа на стария лифт преди влизането в сила на решението на министъра. Във всеки случай, тя не може да се обоснове със старта на Световната купа, ползването му за който, впрочем, също не е установено, тъй като такива стартове са провеждани успешно и при съществуващия лифт.
При положение, че проектът предвижда отсичането на 82 горски дървета, вредите от изпълнението му, състоящи се в разходите по новото им засаждане и пропуснатите биологични ползи от тях при успешно оспорване на решението на министъра, биха били несъпоставими с неустановените вреди от забавянето на инвестицията.
5. Не е било налице, следователно, основание по чл. 60, ал. 1 АПК за допускането на предварително действие на административния акт.
Следва определението и потвърденото се него предварително изпълнение да бъдат отменени, а искането отхвърлено, воден от което и на осн. чл. 235 вр. чл. 60, ал. 7 и ал. 6 АПК Върховният административен съд, петчленен състав
ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определението от 15.10.2010 г. по адм. д. № 12385/10 г. на тричленен състав на Върховния административен съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ допуснатото от министъра на околната среда и водите предварително изпълнение на негово решение № 33 - ПР от 2010 г.
ОТХВЪРЛЯ искането на "ЮЛЕН" АД за допускането на предварително действие на решението.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/п/ Светлана Йонкова
секретар:
ЧЛЕНОВЕ:
/п/ Дима Йорданова
/п/ Георги Ангелов
/п/ Севдалина Червенкова
/п/ Любомира Мотова

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи