четвъртък, 30 септември 2010 г.

Пирине, Пирине, тъжна ти майчица

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

Изх. № 10 /15.09.2010г./

ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
София 1000, бул. М. Луиза №22

ВЪРХОВНА АДМИНСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА
София 1000, бул. Ал. Стамболийски №18

ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

КОПИЕ: ИНСПЕКТОРАТ НА МОСВ
София 1000, бул. М. Луиза №22


СИГНАЛ относно системно неизпълнение на контролни функции от страна на Дирекцията на Национален парк „Пирин”.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Обръщаме се към Вас със сигнал за системно неизпълнение на контролните функции от страна на Дирекцията на Национален парк „Пирин”, което през последните години доведе:
(1) до значителното увреждане на защитените територии на Националния парк в района на ски зона Банско,
(2) до започването на наказателна процедура от страна на ЕК срещу България и
(3) до критичното решение на Комитета по световното наследство към ЮНЕСКО отчитащо като пълен провал ролята на България по отношение опазването на световното природно наследство в Национален парк „Пирин” и по-специално в района на ски-зона Банско.
Допускаме, че това поведение на ръководството на ДНП „Пирин” се дължи на конфликт на интереси между ръководството на ДНП и концесионера на ски зона Банско „Юлен” АД.
Като доказателства към нашия сигнал ще Ви представим три безупречно ясни и доказуеми примера за несанкционирани нарушения на Решения по ОВОС на МОСВ от страна на концесионера Юлен АД, които са довели на свой ред до съществено увреждане на НП „Пирин” и съответно до неустановени от ДНП престъпления на Юлен АД по смисъла на чл. 278в от Наказателния кодекс:
1.Незаконно асфалтиране на площ с размер 7-8 дка в южната част на м. Бъндеришка поляна
Във връзка с медийна публикация на сайта на в. Дневник ( http://www.dnevnik.bg/novini_ot_vas/2010/07/17/934160_bunderishki_plac/ ) от 17.07.2010 г. потърсихме информация по реда на ЗДОИ от МОСВ на какво основание е асфалтирана южната част на м. Бъндеришка поляна в Национален парк „Пирин” - площ с размер 7-8 дка. Видно от предоставения ни документ с изх. № 08-00-1565/03.10.2008 г. на МОСВ (Прил. 1), МОСВ е разрешило при изграждането на „Трасе за летен и зимен биатлон в м. Бъндеришка поляна” да бъде „положена трайна асфалтова настилка по съществуващите трасета за зимен биатлон”.
Видно от приложения снимков материал – снимка от 90-те г. (Прил. 2), съществуващото трасе в южната част на м. Бъндеришка поляна е представлявало асфалтова ивица с ширина 2-4 м и с формата на елипса, разположена източно от стрелбището. Видно от снимката от в. Дневник от 17.07.2010 г. (Прил. 3) понастоящем асфалтираната площ включва не само т.нар. съществуващо трасе (асфалтовата ивица) за зимен биатлон от 90-те години, но и заключената в него тревна площ, което представлява безвъзвратно унищожение на тревно местообитание (виж Прил. 4) в Национален парк “Пирин” и нарушение на съгласуваното с изх. № 08-00-1565/03.10.2008 г. на МОСВ инвестиционно предложение.
2.Незаконно изсичане на горска просека в м. Чалин Валог при изграждането на четири-седалков лифт
Предоставяме ви разпечатка (Прил. 5) от сателитните снимки в Google Earth (http://www.google.com/earth/index.html ), която ясно показва, че новият четириседалков лифт в м. Чалин валог е бил изграден чрез незаконното изсичане на нова просека за лифта, вместо изграждането му в съществуващата в съседство просека на стар влек съгласно разпореждането в мотив 2-1 на Решение № 22-ПР/2007 г. на МОСВ (Прил. 6) за ИП „Изграждане на четириседалков лифт в м. Чалин Валог”. Това пропуснато от ДНП „Пирин” престъпление бе всъщност причината ЕК да стартира наказателна процедура срещу България през есента на 2009 г. във връзка с неспазване на европейското природозащитно законодателство.
3.Незаконно изсичане на клекови формации в м. Платото при изграждането на незаконна ски писта.
Предоставяме ви друга разпечатка (Прил. 7) от сателитните снимки в Google Earth, която ясно показва, че концесионерът на ски-зона Банско “Юлен” АД си е позволил да изгради нова ски писта чрез незаконното изсичане на просека с площ от 8 ха в клековите формации в м. Платото северно от съществуващите влекове „Платото”. Това се явява нарушение на ТУП на ски-зона Банско (Прил. 8) и на Решение по ОВОС №36-11/2001 г. на МОСВ (Прил. 9), с които е разрешено реализирането на ИП „Влек и ски-писта Платото”. С тези документи е разрешено единствено изграждането на нов ски влек успоредно на съществуващия и частичното разширяване на съществуващата ски-писта южно, а не северно, от трасето на двата влека.
Забележка: Чак през юли 2010 г., по своевременен сигнал на будни граждани и в резултат на острата реакция на медиите1, ДНП „Пирин” установиха постфактум незаконното изсичане на дървета в нарушение на условие т.1 на Решение по ОВОС №25-ПР/2010 г. на МОСВ (Прил. 9) при изграждането на нов шестседалков лифт от м. Бъндеришка поляна до м. Коларски път.
4.Допълнителна информация
Към тези красноречиви примери за безконтролното унищожение на Национален парк „Пирин” сме готови да предоставим информация и за неправомерни строителни дейности с тежка булдозерна техника и масовото изсичане на защитени гори при изграждането на останалите писти в ски-зоната, които по Решения по ОВОС не би трябвало да са по-широки от 30 м, а в действителност достигат до 100-120 м. Тези факти, разследвани от МОСВ понастоящем, са лесно измерими от неспециалист посредством помощните инструменти в Google Earth, констатирани са от БАН2 и мисиите на комитета по световното наследство към ЮНЕСКО3.
В тази връзка, ви предоставяме справка на ДНП от 17.02.2006 г. (Прил. 10), която показва, че сред всички тези престъпления от „обществена опасност” по смисъла на чл. 10 във вр. с чл. 9 от НК, ДНП Пирин е установила и санкционирала по административен ред само 12 нарушения, без да информира прокуратурата съгл. разпоредбите на чл. 33 от ЗАНН и без да изиска от нарушителите да възстановят увредените площи и гори в НП Пирин. Видно е, че налагането на скромни за толкова мащабен проект административни наказания изобщно не може да предотврати „рецидив” и повторни нарушения на законите от концесионера и неговите подизъплнители.

Има данни, че директора на НП Пирин е осъществил във времето множество членове на Наказателния кодекс в това число чл.219 ал.4, и несъмнено чл. 288 и/или, Чл. 294. Вероятно са извършени УМИШЛЕНИ престъпления по безстопанственост, с което директорът е нанесъл големи и непоправими щети на повереното му имущество - част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Трябва да се провери дали директорът не е осъществил лично укривателство, защото явно е спомогнал на Юлен АД извършило престъплението, да избегне или да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване или да остане ненаказано, защото не е уведомил компетентния орган прокуратурата за извършените от Юлен многобройни престъпления по чл. 278в. от Наказателния кодекс.

С цел установяване на потенциалните престъпления и данни за конфликт на интереси на директора на парка предлагаме да бъдат извършени допълнително следните проверки:
1.Разпореждал ли е директорът на ДНП „Пирин” на подчинените му да извършват административен контрол при реализирането на горепосочените 3 инвестиционни намерения, и ако да, защо резултатите от този контрол не са установили явните съгласно приложените доказателства нарушения?
2.Сезирал ли е директорът на ДНП „Пирин” районната прокуратура за установените от ДНП нарушения съгласно справката от 17.02.2006 г. и цитираната от в. Дневник проверка от юли 2010 г. и ако не поради какви причини?
3.Получавали ли са близки роднини на директора на ДНП „Пирин” банкови заеми от Първа инвестиционна банка (основен кредитор на проекта „Ски-зона Банско”) за строителство на семеен хотел и при какви кредитни условия (по непотвърдена информация на жители от гр. Банско)?

С оглед на горепредоставената информация считаме, че новото Министерство на околната среда и водите и Главната прокуратурата следва да предприемат конкретни мерки, с които да се подобри безотговорното управление на Национален парк „Пирин”, да се гарантира стриктното спазване на международните конвенции, българските и европейските закони, имащи отношение към опазването на Световното природно наследство и да се потърси отговорност от престъпниците, още повече когато са облечени с власт.С уважение:

Константин Дичев
Управление на природните ресурси
ГД БОПП
ул. “Витоша” № 22, гр. Нови пазар
тел 0886 96 65 83
Приложения
1.изх. № 08-00-1565/03.10.2008 г. на МОСВ
2.снимка на м. Бъндеришка поляна от 90-те г.
3.снимка на м. Бъндеришка поляна от 2007 г.
4.снимка на м. Бъндеришка поляна от 2010 г.
5.сателитна снимка на м. Чалин Валог от 2007 г.
6.решение № 22-ПР/2007 г. на МОСВ
7.сателитна снимка на м. Платото от 2007 г.
8.скица на ТУП на ски-зона Банско от 2001 г.
9.решение по ОВОС №36-11/2001 г. на МОСВ
10.решение по ОВОС №25-ПР/2010 г. на МОСВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи