неделя, 13 декември 2009 г.

Прозрачност "ЗА" системата или прозрачност "НА" системата

Швеция е страна с най-ниска корупция и най-стриктно съблюдаване на закони и права на гражданите съвсем неслучайно. Това е така, защото Швеция е страна с най-голяма прозрачност по отношение на всички власти.

Как е направено това ?
1. В конституционен закон е постановен "Принцип на публичността", според който всяка информация в разположение на власти, която не е изрично обявена за тайна по силата на изричен закон, е безусловно и без каквито и да са формалности и пречки незабавно достъпна за всеки.
2. В обикновен закон е постановено, че всеки служител, който има достъп до публична информация в службата си, при първо поискване (устно или писмено), без легитимиране и без каквито и да са обяснения от искащия гражданин, незабавно, в същия момент, трябва да му предостави заверено копие от тази информация.
3. Ако в желаната информация (например писмен документ) има неща, които по силата на закона (например лични данни на гражданин), е обявена за тайна, само тази част от информацията се прави недостъпна (заличава се), а всичката останала публична част от информацията (исканият писмен документ със заличени в него лични данни на гражданин), незабавно се предоставя на искащия информацията.
4. За отказ или забавяне за незабавно предоставяне на публична информация отговаря пред наказателния закон за престъпление и за обезщетение не институцията, а лично този служител, от когото тя е поискана и който е отказал или забавил предоставянето й.

Как става практически искането и предоставянето на публична информация в Швеция ?

Гражданинът влиза в канцеларията на съответната държавна власт, отбелязва си името от ревера на някой служител в нея и му казва:
"Добър ден, г-жо/г-не Х."
"Добър ден."
"Желая да получа препис от протокола от заседанието на общинския съвет от онзи ден и от фактурите за закупуване на тоалетна хартия и автомобили от общината за последните три месеци."
"Добре, почакайте докато ги изкопирам."
"Заповядайте, ето Ви желаните от Вас копия."
"Благодаря."
"Моля."
"Довиждане."
"Довиждане."

Нито една думичка в повече не е необходима !

С други думи, със закони е направено така, че всеки гражданин да може да иска публична информация по най-лесния начин и всички и всеки служител в държавна власт да няма как и къде да шава, ако не иска да бъде лично осъден за престъпление, да си загуби службата и да бъде осъден и за обезщетение от засегнат гражданин, ако откаже или забави достъп на гражданин до публична информация.

И това работи безотказно от памтивека !


Как е направена "прозрачността" в България ?

1. Гражданинът трябва да се легитимира.
2. Гражданинът трябва да подава писмена молба.
3. Обикновените служители в държавни власти, които имат достъп до желаната обществена информация, не са задължени сами, без никакви одобрения от когото и да е, да я предоставят на искащия я гражданин.
4. За предоставяне на обществена информация, обявена от закона за общодостъпна, въпреки това се изисква всеки път формално разрешение под формата на произнасяне на началство в съответната държавна служба по подадена молба на гражданин.
5. Законът не изисква незабавано предоставяне на исканата обществена информация в момента на поискването й от гражданин, а дава безкраен срок от седмици или месеци за отговор, през което време смисълът за получаването на информация от гражданина може вече да е изчезнал или през което време информацията у съответната държавна служба може да бъде умишлено прехвърлена в друга държавна служба, променена, подменена, унищожена или укрита.
6. Отказалият или забавилият достъп до обществена информация служител не носи лична наказателна и гражданска отговорност за действията и бездействията си.

Законът за достъп до обществена информация в България е направен по Андрешковски тертип да включва в себе си именно непреодолими пречки за получаване от гражданите на достъп до обществена информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи