сряда, 25 ноември 2009 г.

България има необходимост от Министерство на околната среда и водите, за съжаление имаме само менте такова!

До Комисията по дискриминация
с копие: до Министъра на
околната среда и водите


С И Г Н А Л

относно: обявен конкурс за избор на директори на на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ - РИОСВ, БД, ДНП, ИАОС

Уважаеми Дами и Господа,

на 24.11.2009г. във вестник „Дневник” е публикувано, че МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ обявява конкурс за директори на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към МОСВ - РИОСВ, БД, ДНП, ИАОС.
В т. 1 за всяка от изброените ръководни длъжности са посочени следните минимални изисквания:
- висше образование, минимална степен – магистър – икономика, право или технически науки;
В горната т. 1 веднага прави впечатление липсата на направление „биологически науки”. Според нас това е недопустимо! По същество представлява дискриминиране на може би най-важните специалности в областта на опазването на околната среда и особено природозащитата! И всичко това, без да се вземе предвид фактите, че:
- директорите на РИОСВ ще трябва да се произнасят и да вземат решения по редица казуси, свързани с Натура 2000 (екологичната мрежа обхваща над една трета от територията на страната ни и основен предмет на защита в нея е живата природа).
- започналите няколко наказателни процедури срещу България за нарушения, свързани иманно с Натура 2000 и често пъти произтичат от неправилни решения именно на директори на РИОСВ.
Само за сравнение, посочваме факта, че за заемане длъжността директор на дирекция на природен парк (защитена територия с най-либерален природозащитен режим, съгласно закона за защитените територии) образователните изисквания са доста по-стриктни: инженер по горско стопанство или магистър по екология, завършени в Лесотехническия университет. Според нас няма особена логика, за директор на дирекция на национален парк (защитена територия с много по-стриктен природозащитен режим и най-висока консервационна стойност, съгласно ЗЗТ) образователните изисквания да не включват професионалното направление „биологически науки”. Това важи и за директори на РИОСВ, в които все по-често ще се налага да се занимават с дейности в защитените зони от НАТУРА 2000, за които много често се изискват доста специализирани биологични познания.
Настояваме спешно да се предприемат необходимите мерки, като се допълни обявата с направление „биологически науки”! Считаме, че по същество поставянето на такива ограничения по образователен ценз, представлява дискриминация към завършилите различни биологични и екологични специалности в СУ „Свети Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски” и ШУ „Свети Константин Преславски”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

социални мрежи